آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای-پایان نامه ارشد مدیریت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                             صفحه

جدول 3-1- متغیرهای مستقل و وابسته­ی پژوهش………… 43

جـدول 3-2- طیف لیکرت بهره گیری شده در پرسشنامه پژوهش.. 44

جـدول 3-3-متغیرهای پژوهش، تعداد و شماره سوالات مربوط به هر کدام…………………………………………….. 44

جـدول 3-4- محاسبه­ی آلفای کرونباخ مربوط به سوالات پرسشنامه    46

جدول 4-1- تعداد پاسخگویان مرد و زن………………. 50

جدول 4-2- پراکندگی در سن پاسخگویان………………. 51

جدول 3-4- پراکندگی در اندازه تحصیلات پاسخگویان…….. 51

جدول 4-4- پراکندگی در وضعیت تاهل پاسخگویان………. 51

جـدول 4-5- متغیرهای پژوهش، تعداد و شماره سوالات مربوط به هر کدام…………………………………………….. 52

جـدول 4-6- تجزیه و تحلیل پاسخ­ها به پرسش­های متغیر اثر تبلیغات 52

جـدول 4-7- تجزیه و تحلیل پاسخ­ها به پرسش­های متغیر درک کیفیت محصول………………………………………… 53

جـدول 4-8-تجزیه و تحلیل پاسخ­ها به پرسش­های متغیر رضایت از مصرف محصول………………………………………… 53

جـدول4-9- تجزیه و تحلیل پاسخ­ها به پرسش­های متغیر وفاداری مشتری به مصرف محصول…………………………………. 54

جـدول 4-10- آماره­های توصیفی متغیرهای پژوهش………. 54

جدول 4-11- همبستگی بین اثر تبلیغات و درک کیفیت محصول. 56

جـدول 4-12-نتایج آزمون معناداری ضرایب در فرضیه­ی اول.. 57

جدول 4-13-همبستگی بین درک کیفیت محصول و رضایت از مصرف محصول  57

جـدول 4-14- نتایج آزمون معناداری ضرایب در فرضیه­ی دوم. 58

جدول 4-15- همبستگی بین اثر تبلیغات و رضایت از مصرف مشتری 59

جـدول 4-16- نتایج آزمون معناداری ضرایب در فرضیه­ی سوم. 59

جدول 4-17- همبستگی بین اثر تبلیغات و وفاداری مشتری به مصرف محصول…………………………………………….. 60

جـدول 4-18- نتایج آزمون معناداری ضرایب در فرضیه­ی چهارم 61

جدول 5-1-اختصار­ی نتایج آزمون فرضیه­های پژوهش………… 64

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                             صفحه

نمودار 1-1-فرضیه­های پژوهش در قالب یک مدل مفهومی (برگرفته از پژوهش جوشی، 2009)……………………………… 6

نمودار 3-1- فرضیه­های پژوهش در قالب یک مدل مفهومی (برگرفته از پژوهش جوشی، 2009)……………………………… 39

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش این می باشد که تأثیر هزینه­های تبلیغات در رشد فروش محصولات مواد غذایی در شرکت­های صنعت مواد غذایی در سطح شهر اهواز مطالعه و آزمون گردد. اهداف ویژه­ی پژوهش، ارائه­ی نتایج کاربردی در خصوص تاثیر تبلیغات بر فروش محصولات یاد شده به مدیران، سرمایه­گذاران و کارشناسان بازاریابی به مقصود یاری آنان در اتخاذ تصمیم­های مالی به موقع، صحیح و معقول می­باشد.