مقاله فارسی رایگان بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

چکیـده……………………………………….. 1

 

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1-مقدمه……………………………………… 3

1-2-اظهار مساله­ی پژوهش…………………………… 3

1-3-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…………………… 4

1-4-اهداف پژوهش………………………………… 5

1-5-فرضیه­های پژوهش……………………………… 6

1-6-روش­شناسی پژوهش……………………………… 6

1-7-روش جمع­آوری داده­ها…………………………. 6

1-8- جامعه و نمونه­ی آماری پژوهش…………………. 7

1-9-قلمـرو پژوهش……………………………….. 7

1-9-1-قلمـرو موضوعی پژوهش……………………….. 7

1-9-2- قلمـرو زمانی پژوهش……………………….. 7

1-9-3- قلمـرو مکانی پژوهش……………………….. 8

1-10- کاربران نتایج پژوهش……………………….. 8

1-11-تعـریف اصطلاحات به­کار رفته در پژوهش …………. 8

1-12-چارچوب کلی پژوهش…………………………… 9

 

فصـل دوم:پیشینه و موضوع ادبیات  پژوهش

2-1-مقدمه…………………………………….. 11

2-2-تبلیغات…………………………………… 11

2-3-تعریف تبلیغات……………………………… 11

2-4-اهمیت تبلیغات……………………………… 12

2-5- اهـداف تبلیغات……………………………. 13

2-5-1- افزایش نوع مصرف…………………………. 14

2-5-2- افزایش مقدار خرید……………………….. 14

عنوان                                                                                             صفحه

2-5-3-افزایش مدت مصرف………………………….. 14

2-5-4-افزایش تکرار مصرف………………………… 14

2-5-5- جذب نسل جدید……………………………. 14

2-5-6- نام شرکت یا نام کالا……………………… 14

2-5-7- مبارزه علیه عقاید مخالف………………….. 15

2-5-8- مبارزه با جانشین………………………… 15

2-5-9- فعالیت خاص……………………………… 15

2-5-10- خدمت به خلق…………………………….. 15

2-5-10-1-کاهش زمان……………………………… 15

2-5-10-2-کاهش هزینه…………………………….. 15

2-5-10-3-سنجش اثربخشی تبلیغ……………………… 15

2-5-10-4-کمک به ارزیابی راه­حل­های موجود…………… 16

2-5-10-5-تعیین شاخص­های مناسب برای انتخاب رسانه و پیام 16

2-6- اثرات تبلیغات…………………………….. 16

2-6-1- ایجاد احتیاج……………………………. 16

2-6-2- افزایش فروش…………………………….. 16

2-6-3-ایجاد واحدهای عظیم……………………….. 17

2-7- روش­های اجـرای تبلیغات……………………… 17

2-7-1-آگهی…………………………………….. 17

2-7-2-فروش شخصی………………………………… 18

2-7-3-ارتقای فروش……………………………… 18

2-7-4-روابط عمومی……………………………… 18

2-7-5-تبلیغات تجاری……………………………. 18

2-8- تبلیغات بین­المللی و اینتـرنتی………………. 19

2-9- تبلیغات فرهنگی……………………………. 20

2-10- ارتباط­ی تبلیغات و ارزش برند محصول…………… 23

2-10-1-هدایت انتخاب مصرف­کنندگان…………………. 26

2-10-2-افزایش وفاداری مشتریان…………………… 27

عنوان                                                                                             صفحه

2-10-3-امکان ورود به بازار جدید…………………. 27

2-10-4-امکان افزایش قیمت محصول………………….. 27

2-10-5-افزایش استخدام کارکنان…………………… 27

2-11-ارتباط­ی تبلیغات و فروش……………………… 28

2-11-1- فـروش………………………………….. 28

2-11-2- مدیریت فروش……………………………. 28

2-11-2-1- برنامه ریزی…………………………… 29

2-11-2-2- سازماندهی…………………………….. 30

2-11-2-3- تامین نیروی انسانی…………………….. 30

2-11-2-4- هدایت………………………………… 30

2-11-2-5-کنترل…………………………………. 31

2-11-3-تاثیر تبلیغات بر فروش……………………. 31

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-12- پیشینه­ی پژوهش­……………………………. 33

2-13-اختصار­ی فصل………………………………… 35

 

فصـل سوم:روش پژوهش

1-3- مقدمه……………………………………. 37

3-2-نوع پژوهش…………………………………. 37

3-3- فرضیه­های پژوهش……………………………. 38

3-3-1-تبلیغات…………………………………. 39

3-3-2-درک کیفیت محصول توسط مصرف کننده……………. 40

3-4-جامعه­ی آماری و نحوه­ی نمونه گیری از آن………… 40

3-4-1- جامعه­ی آماری پژوهش………………………. 40

3-4-2- نمونه­ی آماری پژوهش و روش نمونه گیری……….. 41

3-5-روش و ابزار جمع­آوری داده­های پژوهش……………. 42

3-5-1- تجربه­های آزمایشگاهی……………………… 42

3-5-2- مطالعه میدانی……………………………. 42

3-5-3- پژوهش پیمایشی…………………………… 42

عنوان                                                                                             صفحه

3-6- متغیرهای پژوهش……………………………. 43

3-7- مقیاس اندازه­گیری و طیف پرسشنامه…………….. 43

3-8-ابزار سنجش و گـردآوری داده­ها………………… 44

3-8-1- روایی پرسشنامه………………………….. 44

3-8-2-پایایی پرسشنامه………………………….. 45

3-9- ابـزار و روش­های آماری پژوهش………………… 46

3-9-1- ضریب همبستگی……………………………. 46

3-9-2- ضریب تعیین……………………………… 47

3-9-3- آزمون رگـرسیون………………………….. 47

3-10-اختصار­ی فصل………………………………… 48

 

فصـل چهارم:تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها

4-1-مقدمه…………………………………….. 50

4-2-گردآوری داده­ها و آماره­های توصیفی پژوهش………. 50

4-3-آزمون فرضیه­های پژوهش با بهره گیری از آمار استنباطی… 55

4-3-1- آزمون فرضیه­ی اول…………………………………………………………………………. 56

4-3-2- آزمون فرضیه­ی دوم………………………… 57

4-3-3-آزمون فـرضیه­ی سوم………………………… 58

4-3-4-آزمون فرضیه­ی چهارم……………………….. 60

4-4-اختصار­ی فصل…………………………………. 61

 

فصـل پنجم:نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1- مقـدمه…………………………………… 63

5-2- اختصار­ی پژوهش………………………………. 63

5-3- یافته­های پژوهش……………………………. 63

5-4- محدودیت­های پژوهش………………………….. 65

5-5-پیشنهادهای پژوهش…………………………… 66

5-5-1- پیشنهادهای کاربردی………………………. 66

عنوان                                                                                             صفحه

5-5-2- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آینده…………… 67

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی…………………………………… 69

منابع غیرفارسی………………………………… 70

 

پیوست ها

پیوست الف) پرسشنامه­ی پژوهش……………………… 72

پیوست ب)آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش…. 74

پیوست ج)آزمون ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش…… 75

چکیده انگلیسی…………………………………. 76

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش این می باشد که تأثیر هزینه­های تبلیغات در رشد فروش محصولات مواد غذایی در شرکت­های صنعت مواد غذایی در سطح شهر اهواز مطالعه و آزمون گردد. اهداف ویژه­ی پژوهش، ارائه­ی نتایج کاربردی در خصوص تاثیر تبلیغات بر فروش محصولات یاد شده به مدیران، سرمایه­گذاران و کارشناسان بازاریابی به مقصود یاری آنان در اتخاذ تصمیم­های مالی به موقع، صحیح و معقول می­باشد.