مقاله رایگان بررسی ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا-دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

موانع تفویض اختیار و راه های مقابله با آن­ها:

استقرار تفویض اختیار نیز همچون دیگر راهبردهای و اصول مدیریت با تنگناها و محدودیت­هایی مواجه می­گردد. این موانع از ابعاد مختلف مانند موانع مربوط به تفویض کننده (رئیس)، مرئوس، محیط و فرهنگ سازمانی قابل مطالعه می­باشد.  بعضی از موانع تفویض اختیار در سازمان­های دولتی ایران عبارت می باشد از:

بعضی از مقامات تصور کنند که خود بهتر از دیگران می­تواند تصمیم­گیری کنند. چنین افرادی متمایل به مدیریت اختاپوسی (هشت پا) هستند که همانند اختاپوس دارای دست­های زیادی برای چنگ انداختن به تمام امور (خرد و کلان) سازمان هستند و عقیده دارند که اگر کاری بخواهد به درستی انجام گیرد بهتر می باشد خودشان آن را انجام دهند. آن­ها معمولا وظایف بی­اهیمت را به دیگران واگذار می­کنند که از عهده افراد بی تجربه نیز بر می­آید. کسانی که با این مدیران کار می کنند زیرا قبل از پذیرش مسئولیت وظیفه دشواری به آن­ها واگذار نشده که بتواند توانایی خود را ثابت کنند در زمینه ارتقای مقام به مانع بر می خورند.

تأکید بر ارباب رجوع محوری در نظام اداری که به تفویض اختیار بیشتری می­انجامد. مثلاً اگر این تفکر بر مدیر حاکم باشد (مشتری مداری) جهت جلوگیری از ایجاد وقفه در کار ارباب رجوع به هنگام نبودی اما مسئولیت خود را تفویض می­کند البته این مورد ممکن می باشد جهانی باشد اما در کشور ما نمود بیشتر دارد.

تأکید بر ارباب رجوع محوری در نظام اداری که به تفویض اختیار بیشتری می­انجامد. مثلاً اگر این تفکر بر مدیر حاکم باشد (مشتری مداری) جهت جلوگیری از ایجاد وقفه در کار ارباب رجوع به هنگام نبودی اما مسئولیت خود را تفویض می­کند

اقتداری بعضی از موانع تفویض اختیار را چنین برشمرده می باشد:

1ـ  بعضی از مقامات تصور می­کنند که خود بهتر از دیگران می­توانند تصمیم­گیری کنند، پس تفکر مطلق بودن برتری تصمیم­گیری مدیر مانع تفویض اختیار می باشد.

2ـ نداشتن اعتماد نسبت به زیردستان و بیم از این که خود پیش روی مقامات مافوق مسئول رفتار زیردستان قرار گیرد.

3ـ فقدان ثبات عاطفی و عوامل روانی، مانند خودخواهی، احساس تزلزل مقام و از دست دادن سمت و شتابزدگی.

4ـ  ملاحظات سیاسی و کوشش در مخفی نگاه داشتن بعضی از مسایل و اطلاعات.

5 ـ  اعتقاد به اصالت قانون  و برتری تمرکز اختیارات

کونتر و اودانل اعتقاد دارند که مدیر بایستی دارای خصوصیاتی باشد از قبیل تمایل به رعایت نظرهای دیگران، اعتماد به زیردستان. دادن آزادی اقدام برای تصمیم­گیری (و احیاناً درس گرفتن از اشتباهات)  داشتن ویژگی­های مزبور اگر چه برای تفویض اختیار لازم می باشد، اما کافی نیست

برای این که موانع تفویض اختیار تا حدودی برطرف گردد، بایستی اقدامات ذیل را معمول داشت

1ـ تفویض اختیار بایستی کاملاً به وضوح مفهوم باشد.

2ـ  برای تفویض اختیار، کارکنان بایستی به گونه مناسب انتخاب شوند و آموزش­های لازم را ببینند.

3ـ  انگیزش زیردستان: مدیریت بایستی از نیازها و هدف­های زیردستان آگاه باشد. افزایش مسئولیت کارکنان خود به خود، ممکن می باشد موجب انگیزش نشود. لذا به همراه آن بایستی مشوق­های کافی مانند ترفیع، شرایط کاری بهتر، یا پاداش­های مالی به وجود آورد

4ـ اغماض در مورد اشتباهات زیردستان؛

5 ـ  استقرار کنترل کافی.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص پژوهش (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

-هدف آرمانی

شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا.

-هدف کلی

مطالعه ارتباط تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا می­باشد.

-اهداف ویژه وکاربردی

مطالعه ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تأمین به موقع  کالای مورد نیاز می­باشد.

1-5-سوالات پژوهش

این پژوهش دارای یک سوال اصلی و دو سئوال فرعی میباشد.

سئوال اصلی

آیا تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی بر تأمین به موقع کالا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

سئوالات فرعی

1- آیا متغیرساختاری”رسمیت” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

2- آیا متغیرساختاری “تمرکز” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟