بررسی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی-پایان نامه …

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با بهره گیری از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول (2-1): معیارهای بدست آمده در پژوهش دیکسون. 38

جدول (2-2): معیارهایی که از طریق مصاحبه با جامعه آماری بدست آمده می باشد. 30

جدول(2-3) : ضریب جریمه دیرکرد 34

جدول (2-4): ارزش گذاری شاخص‎ها نسبت به هم 51

جدول(2-5): مقایسات زوجی آلترناتیوها نسبت به هر معیار 52

جدول(2-6): مقدار شاخص تصادفی در محاسبه نرخ ناسازگاری(آذر،1380، 52) 53

جدول(4-2): روش محاسبه میانگین هندسی از طریق تخصیص امتیازات و ماتریس مقایسه زوجی 84

جدول(4-3):   ماتریس مقایسه زوجی معیارهای انتخاب تامین کننده AHP 85

جدول(4-4): اولویت بندی معیارها 85

جدول(4-5): محاسبه بردار ناسازگاری(CV) و نرخ ناسازگاری(IR) 86

جدول(4-6) : جدول شاخص ناسازگاری تصادفی 86

جدول(4-7): گام سوم و چهارم در اجرای تحلیل سلسله مراتبی 87

جدول(4-8): ماتریس محاسبه میانگین هر شاخص برای هر گزین 87

جدول(4-9): نتایج حاصل از ضرب اوزان شاخص ها در گزینه های در نظر گرفته شده 88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                            صفحه

 نمودار(2-1): زنجیره‌ تأمین تدارکات …………………………………………………………….. 19

نمودار(2-2): عوامل تولید…………………………………………………………………………. 23

نمودار(2-3): نمونه ای از یک زنجیره تأمین خطی………………………………………………… 23

 نمودار(2-4): مدل زنجیره‌ تأمین شماتیک…………………………………………………………. 24

نمودار(2-5):  اهداف زنجیره‌ تأمین ناب…………………………………………………………… 25

نمودار(2-6): مدل زنجیره ارزش پورتر 22

نمودار (2-7): توجه سیستمی زنجیره‌ تأمین 22

نمودار(2-8): نمودار زنجیره ارزش وزارت نفت(رادمنشه52،1385) 23

نمودار(2-9): سیستم کلان لجستیک(بردستانی ، 1387،204) 27

نمودار (2-10): دسته بندی عمومی ریسک در نمودار چیکن 38

نمودار (2-12): فرآیند ارزیابی و انتخاب عرضه کننده/ تأمین کننده 43

نمودار(2-13): مراحل ارزیابی و انتـخاب عرضـه کننده 45

نمودار (2-14): مراحل مختلف فرآیند تصمیم‌گیری 47

نمودار(2-15): فرایند تحلیل سلسله مراتبی 50

نمودار(3-1): مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………. 83

نمودار(3-2): مدل آماری پژوهش…………………………………………………………………… 84

نمودار(4-1): فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سمت(سطح سازمانی) 67

نمودار(4-2): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سمت (سطح سازمانی) 68

نمودار(4-3): فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصیلات 68

نمودار(4-4): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصیلات 68

نمودار(4-5): فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سن 69

نمودار(4-6): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سن 69

نمودار(4-8): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سـابقه کـار 70

نمودار(4-9): فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت 70

نمودار(4-10): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت 70

نمودار(4-11): فراوانی پاسخ دهندگان  در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی”و”سابقه” 71

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                            صفحه

نمودار(4-12): درصد فراوانی پاسخ دهندگان  در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی”و”سابقه” 71

نمودار(4-13):  فراوانی پاسخ دهندگان  در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی” و” شهرت” 72

نمودار(4-14): درصد فراوانی پاسخ دهندگان  در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی”و”شهرت” 72

نمودار(4-15): فراوانی پاسخ دهندگان  در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی” و”استانداردهای کیفیت”   73

نمودار (4-17): فراوانی پاسخ دهندگان  در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی” و ” توان مالی”…. 95

نمودار (4-18): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی و توان مالی 74

نمودار (4-19): فراوانی پاسخ دهندگان  در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی” و ” بعد مسافت ” 74

نمودار (4-20): درصد فراوانی پاسخ دهندگان  در مقایسه دو عاملتوان و دانش فنی” و بعد مسافت 74

نمودار (4-21): فراوانی پاسخ دهندگان  در مقایسه دو عامل” سابقه ” و ” شهرت ” 75

نمودار (4-22): درصد فراوانی پاسخ دهندگان  در مقایسه دو عامل” سابقه ” و ” شهرت ” 75

نمودار (4-23): فراوانی پاسخ دهندگان  در مقایسه دو عامل ” سابقه ” و ” استانداردهای کیفیت ” 75

نمودار(4-24):درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل سابقه” و ” استانداردهای کیفیت” 76

نمودار (4-25): فراوانی پاسخ دهندگان  در مقایسه دو عامل ” سابقه ” و ” توان مالی ” 76

نمودار (4-26): درصد فراوانی پاسخ دهندگان  در مقایسه دو عامل ” سابقه ” و ” توان مالی ” 76

نمودار (4-27): فراوانی پاسخ دهندگان  در مقایسه دو عامل ” سابقه ” و ” بعد مسافت ” 77

نمودار (4-28): درصد فراوانی پاسخ دهندگان  در مقایسه دو عامل ” سابقه ” و ” بعد مسافت ” 77

نمودار (4-29): فراوانی پاسخ دهندگان  در مقایسه دو عامل ” شهرت ” و ” استانداردهای کیفیت ” 77

نمودار(4-30):درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل شهرت و” استانداردهای کیفیت ” 78

نمودار (4-31): فراوانی پاسخ دهندگان  در مقایسه دو عامل ” شهرت” و ” توان مالی” 78

نمودار (4-32): درصد فراوانی پاسخ دهندگان  در مقایسه دو عامل ” شهرت” و ” توان مالی” 78

نمودار (4-33): فراوانی پاسخ دهندگان  در مقایسه دو عامل ” شهرت” و ” بعد مسافت” 79

نمودار (4-34): درصد فراوانی پاسخ دهندگان  در مقایسه دو عامل ” شهرت” و ” بعد مسافت” 79

نمودار (4-35): فراوانی پاسخ دهندگان  در مقایسه دو عامل ” استاندادهای کیفیت” و ” توان مالی ” 80

نمودار(4-36):درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل استاندادهای کیفیت و” توان مالی” 80

نمودار (4-37): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” استاندادهای کیفیت” و ” بعد مسافت ” 81

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                            صفحه

نمودار(4-38):درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل استاندادهای کیفیت و بعد مسافت 81

نمودار (4-39): فراوانی پاسخ دهندگان  در مقایسه دو عامل ” توان مالی” و ” بعد مسافت ” 82

نمودار (4-40): درصد فراوانی پاسخ دهندگان  در مقایسه دو عامل ” توان مالی” و ” بعد مسافت ” 82

نمودار(4-41) :  درخت سلسله مراتبی در تکنیک AHP…………………………………………………………… 108

نمودار (4-42): نتایج حاصل از اولویت بندی  معیارها از وزن کم به زیاد 86

نمودار(5-1): ترتیب اولویت معیارها 92

نمودار(5-2): مقایسه درصد تاثیر معیارها 92

نمودار(5-3): مقایسه تغییرات معیارها(تحلیل فاصله ای)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌های اصلی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تأثیر عواملی همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاری)، توان مالی، سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)، توان و دانش فنی، استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  • درجه اهمیت و اولویت هریک از معیارها در ارزیابی تامین کنندگان چگونه می باشد؟

 

1-5- سوال‌های فرعی پژوهش

  1. تأثیر بعد مسافت برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  2. تأثیر شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  3. تأثیر توان مالی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  4. تأثیر سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  5. تأثیر توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  6. تأثیر استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟