تحقیق بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو-دانلود پایان نامه ارشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

چکیده: 1

 

فصل اول:کلیات پژوهش

مقدمه 3

1- 1 اظهار مسأله: 4

1- 2 اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش: 5

1-3 اهداف پژوهش: 5

1-4 چارچوب نظری: 6

1-5-  سؤالات پژوهش: 7

1-6-  فرضیه‏های پژوهش: 8

1-7 روش پژوهش : 8

1-8 قلمرو پژوهش : 9

1-9  محدودیتهای پژوهش : 9

1-10 واژگان کلیدی : 9

 

فصل دوم:ادبیات پژوهش

مقدمه: 12

2-1 تعریف بازاریابی : 12

2-2 ابعاد بازاریابی : 12

2-3 فلسفه های مدیریت بازاریابی: 15

2-3-1 گرایش تولید: 16

2-3-2 گرایش محصول: 16

3-3-3 گرایش فروش: 16

2-3-4 گرایش بازریابی : 16

2-3-5 گرایش بازاریابی اجتماعی 18

2-4 ماهیت و اهمیت ترفیعات و تشویقات 18

2-5 روشهای ترفیع: 18

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

2-6 تعیین ترکیب فعالیت های تشویقی: 19

2-7 عوامل موثر بر ترکیب ترفیع: 19

2-8 اجزای آمیخته ترفیع و تشویق عبارتند از: 20

2-9 انواع بازاریابی 21

2-9-1 بازاریابی خود (شخصی) 21

2-9-2 بازاریابی سازمان 21

2-9-3 بازاریابی مکان 22

2-9-4 بازاریابی ایده 22

2-9-5 بازاریابی خدماتی 22

2-10مفهوم تبلیغات 23

2-11 طبقه بندی تبلیغات: 24

2-12 انواع تبلیغ تجاری 25

2-13عناصر تبلیغ 27

2-14ویژگی های تبلیغ 28

2-15 تمهیدات تبلیغ 28

2-16روش های تبلیغ 30

2-17زبان تبلیغ 31

2- 18 تصمیمات عمده در تبلیغ 32

2-8-1 تعیین هدف: 33

2-8-2 تعیین بودجه تبلیغ 34

2-8-3 تصمیمات در مورد پیام: 35

2-8-4 تصمیمات در مورد رسانه آگهی: 35

2-8-5 ارزیابی عملیات آگهی: 36

2-19 ده اشتباه رایج در تبلیغات: 36

2-20 اهداف تبلیغات 40

2-21 اهداف ترغیب مشتریان: 40

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

2-22ویژگی های تبلیغات جدید 40

2-22-1 اشکال تبلیغات جدید 41

2-23 مخاطب از دیدگاه اندیشمندان مکتب انتقادی فرانکفورت 44

2-23-1 دسته بندی مخاطبان 45

2-23-1-1 دسته بندی مخاطبان بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی 46

2-23-1-2 دسته بندی بر حسب باورها 46

2-23-1-3 دسته بندی بر اساس توجه ها 46

2-23-1-4 دسته بندی بر مبنای شیوه زندگی 47

2-23-1-5 دسته بندی بر اساس اصل دسترسی 47

2-23-1-6 دسته بندی بر اساس منابع اقتصادی مخاطبان 48

2-23-1-7 دسته بندی بر مبنای مراحل فراگرد 48

2-23-1-8 دسته بندی بر اساس بهره گیری از رسانه ها 49

2-23-1-9 دسته بندی بر اساس مجرا و پیام 49

2-23-2 هفت تأثیر کارگزار تبلیغ در ارتباط با مخاطبان هدف 49

2-24 رفتار مصرف کننده: 52

2-24-1 مهم بودن مطالعه رفتار مصرف کننده: 52

2-24-2 فرآیندهای مبادله و رفتار مصرف کننده 55

2-24-3عناصر مبادله 55

2-24-4 شخصیت و رفتار مصرف کننده 58

2-25 تصویر محصول: 58

2-25-1 تصویر محصول و باورهای مصرف کننده: 61

2-26 انواع دیدگاهها در مورد تصمیم گیری مصرف کنندگان 62

2-27 الگوی رفتار مصرف کننده 66

2-28 فرآیند تصمیم گیری خریدار 67

2-29 تفاوت افراد در مورد محصولات جدید (نوآوری) 72

2-30 رفتارهای گوناگون به هنگام تصمیم گیری برای خرید 73

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

2-31 عوامل مؤثر در تصمیمات خرید مصرف کنندگان 75

2-32 مصرف در نمایش 78

2-32- 1 ایجاد رضایت و نارضایتی پس از اکتساب 80

2-33 رفتار مصرف کنندگان در برابر آگهی های تبلیغاتی: 82

2-34 پیش بینی رفتار خریداران با بهره گیری از مدل مازلو 83

2-35 تاثیر ارتباطات: 86

2-35-1 هرم تأثیرات ارتباطات 86

2-36 روش داگمار 88

2-37 تاریخچه تبلیغات بازرگانی در جهان 90

2-37- 1 تاریخچه  تبلیغات بازرگانی در ایران 93

2-38 پیشینه پژوهش : 97

 

فصل سوم:روش پژوهش

3-1 مقدمه 105

3-2 روش پژوهش: 105

3-2-1 قلمرو پژوهش 106

3-3 جامعه آماری: 106

3-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم 107

3-5 ابزار گرد آوری داده های پژوهشی 108

3-5-1 مطالعات کتابخانهای : 108

3-5-2 پرسشنامه : 108

3-6 مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری پژوهش : 109

3-7 روایی ابزار اندازه گیری : 109

3-8 اعتبار پایایی : 110

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها: 110

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

فصل چهارم:جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات

4-1مقدمه: 112

2-4آمار توصیفی متغیر‌های جمعیت شناختی: 113

4-1-1 جنسیت 113

4-1-2 وضعیت تأهل 114

4-1-3سن 115

4-1-4  تحصیلات 116

4-1-5 اندازه درآمد 117

4-2 آمار استنباطی : 118

4-2-1 مطالعه توزیع دادههای پژوهش (پیوست 3 ) 118

4-2-2 آزمون فرضیات اصلی 121

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد

5-1 مقدمه: 128

5-2 نتایج مطالعه فرضیه اول: 128

5-3 نتایج مطالعه فرضیه دوم: 128

5-4 نتایج مطالعه فرضیه سوم : 129

5-5 نتایج مطالعه فرضیه چهارم : 129

5-6 نتایج مطالعه فرضیه پنجم: 129

5-7 پیشنهادات مستخرج از نتایج پژوهش : 130

5-8 پیشنهادات آیندگان : 131

5-9 محدودیت های پژوهش : 132

 

منابع و ماخذ:

منابع فارسی 134

منابع غیر فارسی 135

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

ضمائم 136

چکیده انگلیسی: 140

 

فهرست جداول

عنوان                                              صفحه

جدول 2-1 علل مطالعه رفتار مصرف کننده 54

جدول 2-2 سه دیدگاه در مورد تصمیم گیری 63

جدول 2-3 بعضی راهبردهای آمیخته بازاریابی برای محصولاتی که از طریق 64

جدول 2-4 انواع نمایش های مصرف کننده 79

جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت 113

جدول 4-2توزیع فراوانی و در صد پاسخ دهندگان به تفکیک وضعیت تاهل 114

جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک سن 115

جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک اندازه تحصیلات 116

جدول 4-5 توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک اندازه درآمد ماهیانه 117

جدول 4-6نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر تشخیص مساله در فرایند تصمیم خرید 118

جدول 4-7نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر جستجوی اطلا عات در فرایند تصمیم      خرید 119

جدول 4-8نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر ارزیابی 119

جدول 4-9 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر تصمیم خرید در فرایند تصمیم خرید 120

جدول 4- 10 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر رفتار 120

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

عمده ترین هدف پژوهش این می باشد که مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده پژوهش را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

1ـ تجزیه و تحلیل جایگاه ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.