بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو-پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش:

به گونه کلی 3 مفهوم بسیار مهم در قرن حاضر، جهانی سازی ـ پیشرفت تکنولوژی و تغییر شرایط اقتصادی می‌باشند.در بازار رقابتی امروز, در نظر داشتن علم تبلیغ و تاثیر آگهی های تبلیغاتی اهمیت بیشتری پیدا کرده , با تبلیغ می توان انسانهای را که قادر به تصمیم گیری در مورد خرید کالا نمی باشند تحت تاثیر قرار داد و اورا بسوی خواسته معینی به حرکت درآورد و با در نظر داشتن اینکه یک بازاریابی موفق با درک چرایی و چگونگی رفتار مصرف کنندگان آغاز می گردد و لذا بازاریابان بایستی رفتار مصرف کنندگان و فعالیت های آنها را در جریان خرید و مصرف محصولات مورد مطالعه قرار دهند ,اهمیت این مسآله بسیار مورد توجه می باشدتبلیغات تلویزیونی کار خود را به گونه جدی ، بعد از پایان جنگ جهانی دوم آغاز کردند.صدها ایستگاه تلویزیونی برنامه های خود را پخش میکنند و روز به روز بر تعدادتبلیغات تلویزیونی افزوده می گردد.امروز تلویزیون مهمترین رسانه ارتباطات جمعی وتبلیغات می باشد.(بالدوین،1380،ص25-11).

علاوه برآنچه در بالا ذکرشد،عوامل دیگری نیز وجود داردکه ضرورت تبلیغات تلویزیونی راروشن تر می سازد.

  1. با افزایش تولیدات به تدریج فاصله بین تولیدکننده و مصرف کننده بیشتر می گردد، لذا بایستی پیام فروش را در بازارهای دور و نزدیک به مصرف کنندگان رساند و محصول و مزایای آن را معرفی نمود.
  2. از طریق تبلیغات تلویزیونی برتریها و امتیازهای یک محصول و یا مزایای جدید آن مطرح می گردد.
  3. از طریق تبلیغ تلویزیونی می توان موارد استعمال و نوع خدمات محصول آموزش داده گردد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

عمده ترین هدف پژوهش این می باشد که مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده پژوهش را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

1ـ تجزیه و تحلیل جایگاه ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.