تاثیر رابطه تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا-دانلود پایان نامه مدیریت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

رسمی سازی درون سازمانی یا برون سازمانی:

رسمیت می­تواند درون خود شغل صورت گیرد یا این که از خارج بر آن تحمیل گردد. وقتی که رسمیت از خارج برای شغل تعیین شده باشد اصطلاح رفتار خارجی را برای آن بکار می­بریم، این بدین معناست که رسمیت، پدیده خارجی برای کارکنان تلقی می­گردد، یعنی قوانین، رویه­ها و مقررات فعالیت­های کاری افراد کاملاً تعریف شده و بطور مستقیم به وسیله نظارت مدیریت اجرا می­شوند. این امر رسمیت کارکنان غیر ماهر را توصیف می­کند.

از سوی دیگر مشاغل حرفه­ای گویای رفتار درونی شده­ای هستند که از طریق تخصص­گرائی به وجود می­آیند، کارکنان حرفه­ای (متخصصین) قبل از ورود به سازمان فرایند جامعه پذیری را طی کرده­اند و رسمیت و ضوابط آن برایشان درونی شده می باشد، بدین ترتیب در رسمی سازی سازمان­ها می­توانند میان آنکه رفتارهای مورد انتظار را در مشاغل خود شکل دهند و یا آنکه رفتارهای شکل داده شده را از خارج به استخدام در آورند، تصمیم بگیرند. (پرو،1972)

2-تمرکز[1]: بیشتر نظریه پردازان توافق دارند، تمرکز به میزانی که تصمیم­گیری در یک نقطه واحد در سازمان متمرکز شده، تصریح دارد. تراکم قدرت در یک نقطه دلالت بر تمرکز داشته و عدم تراکم یا تراکم کم، نشانه عدم تمرکز می باشد، تمرکز به مسئله اندازه پراکندگی اختیارات تصمیم­گیری بر می­گردد نه تفکیک جغرافیایی سازمان. تمرکز می­تواند به عنوان میزانی که افراد، واحدها و یا سطوح سازمانی برای انتخاب راه کارهای تصمیم­گیری خود دارای اختیار رسمی بوده و بدین ترتیب کارکنان از حداقل اعمال رأی و نظر خود برخوردارند، تشریح گردد. این تعریف جامع و کامل به سؤالات زیر پاسخ می­دهد.

  1. تمرکز فقط با ساختار رسمی تأکید می­گردد نه با سازمان غیر رسمی و فقط با اختیار رسمی بکار می­رود.
  2. تمرکز به رأی و نظر تصمیم گیرندگان می­نگرد، در جایی که اتخاذ تصمیمات به زیردستان تفویض گردیده اما خط مشی­های جامعی برای اعضای سازمان در خصوص تصمیم­گیری­هایشان تدوین شده تمرکز مضاعف هست. (زیرا وجود قوانین و خط مشی­های جامع مانع از آن می باشد که اعضاء بتوانند سلیقه­های شخصی خود را اعمال کنند).
  3. تمرکز بر یک نقطه واحد، می­تواند به فرد، واحد یا سطح سازمانی برگردد اما یک نقطه واحد بر یک سطح بالای سازمانی تصریح دارد.
  4. فرایند پردازش اطلاعات می تواند امر کنترل را برای مدیریت عالی تسهیل کرده اما گزینش نهایی اطلاعات به وسیله افراد سطوح پایین سازمان صورت می­گیرد. پس، یک سیستم پردازش اطلاعات که تصمیمات متخذه به صورت عدم تمرکز را دقیقاً نظارت می­کند، تمرکز را حفظ و ابقا نمی­کند.
  5. انتقال اطلاعات به مدیریت(عالی) مستلزم تعبیر و تفسیر می باشد. پالایش کردن به عنوان گذر اطلاعات از سطوح عمودی سازمان حقیقتی می باشد که هست، اما مدیران عالی سازمان برای تعیین صحت و سقم اطلاعات دریافتی و همچنین در انتصاب افراد مسئول جمع­آوری اطلاعات آزاد می­باشند، بهرحال کنترل بر داده­های اطلاعاتی خود شکلی از عدم تمرکز را نشان می­دهد. اگر تصمیمات به وسیله مدیریت عالی اتخاذ گردد، دلالت بر تمرکز دارد. اما اطلاعات لازم برای اخذ چنین تصمیماتی از پایین سازمان به مدیریت عالی انتقال داده می­گردد، در نتیجه در اتخاذ این گونه تصمیمات، کنترل کمتری از طرف مدیریت عالی صورت می­گیرد که صورتی از عدم تمرکز می باشد. (رابینز،1999،صص100-101)
  1. Centralization

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص پژوهش (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-هدف آرمانی

شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا.

-هدف کلی

مطالعه ارتباط تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا می­باشد.

-اهداف ویژه وکاربردی

مطالعه ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تأمین به موقع  کالای مورد نیاز می­باشد.

1-5-سوالات پژوهش

این پژوهش دارای یک سوال اصلی و دو سئوال فرعی میباشد.

سئوال اصلی

آیا تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی بر تأمین به موقع کالا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

سئوالات فرعی

1- آیا متغیرساختاری”رسمیت” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

2- آیا متغیرساختاری “تمرکز” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟