مقاله تاثیر فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا-پایان نامه مدیریت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

2تعریف سازمان

سازمان پدیده­ای اجتماعی به شمار می­آید که به گونه آگاهانه متناسب شده و دارای حدود و ثغور نسبتاً مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی، براساس یک سلسله مبانی همیشگی فعالیت می­کند. (رابینز،1997، 16)

سازمان یک نهاد اجتماعی میتنی بر هدف می باشد. ساختار آن به صورتی آگاهانه طرح ریزی شده و دارای سیستم فعال و متناسب می باشد و سرانجام اینکه با محیط خود در تعامل می­باشد. (دفت،1998، 15)

سازمان یک نهاد اجتماعی هدفمند، با برنامه ریزی روشن می باشد، که به سبب داشتن ساختاری آگاهانه و مرزهایی مشخص، فعالیت­های خاصی را به انجام می­رساند. (دراکر، 1998، 7)

سازمان مجموعه­ای با خاصیت سیستماتیک، متشکل از عناصرکار، وسیله کار، محل کار، زمان کارو محیط کار می باشد که دارای ویژگی­های مشخص و متناسب در ارتباط و تعامل با یکدیگر و برای هدف­های خاص تجهیز و هدایت می­شوند. (منوریان،1378، 17)

با مرور بر زندگی روزمره افراد، این نکته به وضوح عیان می­گردد که سازمان­ها شدیدا در تاروپود زندگی بشر­ها نفوذ کرده­اند. تمامی افراد نوع بشر، خواه توسعه یافته و خواه در جوامع در حال توسعه، با سازمان­های متعدد و متفاوتی در تماس بوده و بخش قابل توجهی از زندگی­شان را در سازمان­ها می­گذارنند. حال در این زمینه، بعضی سازمان­ها بطور کارآمد اداره می­شوند و نیازهای ذینفعان را پاسخگو هستند و بعضی نه تنها توان تأمین این نیازها را ندارند، بلکه باعث نارضایتی و یاس مشتریان و یا ارباب رجوع می­شوند و آن­ها را به ستوه می­آورند. به این ترتیب تلقی ما از سازمان­ها ممکن می باشد مثبت و یا منفی باشد. این برداشت که ناشی ازتجارب شخصی ما در برخورد با سازمان­هاست، ادراک ما را نسبت به سازمان­ها تشکیل می­دهد. این ادراک مبین نیاز به یک روش سیستماتیک در مطالعه سازمان­ها به مقصود دستیابی به شناخت بهتر از آن­ها می­باشد. (ایران نژادپاریزی، ساسان گهر،1386، 25)

فلسفه اصلی و عقلانی برای وجود سازمان­ها این می باشد که هدف­های معین فقط از طریق همکاری گروهی تحقق می­یابد. پس، هدف خواه سود، تعلیم و تربیت، تأمین بهداشت، امنیت عمومی، مسکن، کار و رفاه اجتماعی باشد  هدف­ خواه ترویج مذهب، سازمان­ها با هدف مشخص، علت وجودی پیدا می­کنند. به بیانی دیگر، سازمان­ها هدف­های کوتاه مدت و بلند مدتی را تعقیب می­کنند که می­تواند به گونه کارآمد و موثر با کوشش­های ثمربخش و مشترک افراد تأمین گردد. (همان منبع،26)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص پژوهش (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

-هدف آرمانی

شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا.

-هدف کلی

مطالعه ارتباط تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا می­باشد.

-اهداف ویژه وکاربردی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تأمین به موقع  کالای مورد نیاز می­باشد.

1-5-سوالات پژوهش

این پژوهش دارای یک سوال اصلی و دو سئوال فرعی میباشد.

سئوال اصلی

آیا تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی بر تأمین به موقع کالا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

سئوالات فرعی

1- آیا متغیرساختاری”رسمیت” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

2- آیا متغیرساختاری “تمرکز” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟