دنلود تحقیق رایگان تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با بهره گیری از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده:          ………………………………………………………………………………………… 1

 

فصل اول:کلیات

1-2- اظهار مسئله 3

1-3-اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش 5

1-4- سوال‌های اصلی پژوهش 5

1-5- سوال‌های فرعی پژوهش 6

1-6- هدف از انجام پژوهش 6

1-6-1- هدف کلی 6

1-6-2- هدف اجرایی فوق به اهداف جزئی زیر قابل تقسیم می‌باشد 6

1-6-3- اهداف کاربردی 6

1-7-  فرضیه‏های پژوهش 7

1-9- قلمرو پژوهش 7

1-10-روش‌شناسی پژوهش 8

1-11- جامعه آماری 8

1-12- روش گردآوری اطلاعات 9

1-13- روش تجزیه و تحلیل آماری 9

1-14- سازمان پژوهش 9

1-15-تعاریف اصطلاحات بکار برده شده(مفهومی) 10

1-15-1- مدیریت زنجیره‌ تأمین 10

1-15-2- زنجیره تامین 10

1-15-3- لجستیک 10

1-15-4- کیفیت 10

1-15-5- نام و نشان تجاری 10

1-15-6  قیمت 10

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

1-15-7  کاربران 10

1-16- مدل مفهومی پژوهش 11

 

فصل دوم:

2-1-1- مقدمه 13

2-1-2-تأمین 13

2-1-3- مدیریت تأمین 13

2-1-4- تعاریف زنجیره‌تأمین 14

2-1-5- مدیریت زنجیره‌تأمین 15

2-1-6- تعریف مدیریت زنجیره‌ تأمین 16

2-1-7- تاریخچه مدیریت زنجیره‌ تأمین 16

2-1-8- دسته بندی زنجیرههای تأمین 17

2-1-9- هدف زنجیره‌تأمین 19

2-1-10- فرآیندهای مدیریت زنجیره‌ تأمین 19

2-1-11- فرآیند های اصلی مدیریت زنجیره‌ تأمین 20

2-1-12- زنجیره ارزش 21

2-1-13- توجه سیستمی زنجیره ارزش 22

2-1-14- زنجیره ارزش وزارت نفت 22

2-1-2- فرایند توزیع 23

2-1-3- مقدمه ای بر مدیریت توزیع فیزیکی 23

2-1-4- آمیخته مدیریت توزیع فیزیکی 24

2-1-5- مفاهیم اصلی مدیریت توزیع فیزیکی یا آمیخته آن عبارتند از: 24

2-1-5-1- پردازش سفارشات 24

2-1-5-2- موجودی 25

2-1-5-3- انبارداری 25

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

2-1-5-4- حمل و نقل 25

2-1-6- مفهوم لجستیک کالا 26

2-2-1- مقدمه 27

2-2-2- معیارهای کلیدی در ارزیابی تأمین کنندگان براساس ادبیات و پیشینه آن 28

2-2-3- عوامل کلیدی تشکیل دهنده فرآیند ارزیابی تأمین کنندگان 31

2-2-3-1-        تأمین کنندگان 31

2-2-3-2- ارزیابان 31

2-2-3-3- معیارهای ارزیابی 31

2-2-4- تفسیر معیارهای مورد پژوهش 32

2-2-4-1-        بعد مسافت(حمل و نقل) 32

2-2-4-2- افزایش حسن شهرت 34

2-2-4-3- توان و دانش فنی تأمین کننده ( باتوجه به سوابق و عملکرد قبلی ) 35

2-2-4-4-        سابقه تأمین کننده 36

2-2-4-5- استانداردها و گواهی کیفیت 36

2-2-4-6- ارزیابی توان مالی تأمین کنندگان 37

2-2-5- فرآیند اداره تدارکات مجتمع گاز پارس جنوبی 39

2-2-6- ساختار خرید 41

2-2-6-1- استعلام گیری 41

2-2-6-2- ارزیابی فنی 41

2-2-6-3- ارزیابی مالی 41

2-2-6-4- صدور سفارش خرید 42

2-2-6-5- قطعی شدن سفارش خرید 42

2-2-6-6- رسید کالا 42

2-2-6-7-تسویه حساب مالی 42

2-2-7-ارزیابی تأمین کننده یا عرضه کننده 42

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

2-2-7-1-فرآیند ارزیابی و انتخاب عرضه کننده/ تأمین کننده 43

2-2-7-2-سیاست خرید و روشهای دریافت قیمت 43

2-2-7-3-شناسایی و تعیین منابع معتبر و فعال در زمینه تهیه کالای موردنظر 43

2-2-7-4-اخذ استعلام 44

2-2-7-5-دریافت پیشنهادات / بازگشایی پاکات 44

2-2-8-اهمیت انتخاب عرضه کننده 44

2-2-9- وظایف مأمور خرید 45

2-2-9-1- مشخص کردن نوع تقاضا 45

2-2-9-2- تهیه لیست مجوز مناقصه 45

2-2-9-3- ارسال استعلام 45

2-2-9-4- دریافت پاکات پیشنهاد 46

2-2-9-5-رفع ابهام (در صورت وجود) 46

2-2-9-6- تهیه لیست مقایسه قیمت‌ها 46

2-2-9-7- ارسال تلکس 46

2-2-9-8- ارسال سفارش کتبی 46

2-3-1- مقدمه 46

2-3-2-فرآیند تصمیم‌گیری را می‌توان شامل مراحل شش گانه زیر دانست 47

2-3-3-روشهای ارزیابی تأمین کنندگان 47

2-3-4-تصمیم گیری چند معیاره 48

2-3-5- تبدیل شاخص های کیفی به کمی 48

2-3-6-مدل انتخاب چند معیاره 49

2-3-7- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 49

2-3-8- فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی 50

2-3-9-مراحل مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 51

2-3-10-سازگاری در قضاوت‎ها 52

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

2-3-11-الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری 53

2-3-12-علت های انتخاب مدل سلسله مراتبی 54

2-3-13-بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای تصمیم‎گیری گروهی 54

2-3-14-چارچوب نظری و سابقه تحقیقات انجام گرفته مربوط 55

2-3-14-1- پژوهش‌های مرتب داخلی 56

2-3-14-2-پژوهش‌های خارجی 57

 

فصل سوم:روش پژوهش

3-2- روش پژوهش 59

3-3-شیوه جمع آوری اطلاعات 60

3-3-1-روایی 60

3-3-2-پایایی 61

3-4- آزمون آلفای کرونباخ 61

3-5- آشنایی با جامعه آماری 62

3-6-متغیرهای پژوهش 62

3-7-روش تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها 63

3-8-مدل مفهومی پژوهش 63

3-9-مدل آماری پژوهش: 64

 

فصل چهارم:نتایج

4-1-1. محاسبه حجم نمونه: 66

4-2-1. به ترتیب نمودار(4-1) اندازه فراوانی و نمودار(4-2) درصد فراوانی پاسخ دهندگان را نشان خواهد داد.  67

4-2-2. در نمودارهای(4-3) و(4-4) به ترتیب نمودار اندازه فراوانی و نمودار درصد فراوانی پاسخ دهندگان را از لحاظ سطح تحصیلات نشان خواهد داد. 68

نمودار(4-3): فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصیلات 68

نمودار(4-4): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصیلات 68

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

4-2-3. در نمودارهای(4-5) و(4- 6) به ترتیب نمودار اندازه فراوانی و نمودار درصد فراوانی پاسخ دهندگان را از لحاظ سن نشان خواهد داد. 69

4-2-4. در نمودارهای(4-7) و(4-8) به ترتیب نمودار اندازه فراوانی و نمودار درصد فراوانی پاسخ دهندگان را از لحاظ سابقه کار نشان خواهد داد. 69

4-2-5. در نمودارهای(4-9) و (4-10) به ترتیب نمودار اندازه فراوانی و نمودار درصد فراوانی پاسخ دهندگان را از لحاظ جنسیت پاسخ دهندگان نشان خواهد داد. 70

4-3. مطالعه ترجیحات پاسخ دهندگان در مقایسه های زوجی 71

4-3-1. در نمودار های (4-11) و (4-12) به ترتیب اندازه فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی”و”سابقه” نشان داده شده می باشد. 71

4-3-2. در نمودار های (4-13) و (4-14) به ترتیب اندازه فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی”و” شهرت” نشان داده شده می باشد. 72

4-3-3. در نمودار های (4-15) و (4-16) به ترتیب اندازه فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی”و” استانداردهای کیفیت” را نشان داده شده می باشد. 73

4-3-4. در نمودار های (4-17) و(4-18) به ترتیب اندازه فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی” و ”  توان مالی ” تامین کننده نشان داده شده می باشد. 73

4-3-5. در نمودار های (4-19) و (4-20) به ترتیب اندازه فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی” و ” بعد مسافت ” تامین کننده نشان داده شده می باشد. 74

4-3-6. در نمودار های (4-21) و (4-22) به ترتیب اندازه فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” سابقه” و ” شهرت” تامین کننده نشان داده شده می باشد. 75

4-3-7. در نمودار های (4-23) و (4-24) به ترتیب اندازه فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” سابقه”  و ” استانداردهای کیفیت” را نشان داده شده می باشد. 75

4-3-8. در نمودار های (4-25) و (4-26) به ترتیب اندازه فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” سابقه” و ” توان مالی” را نشان داده شده می باشد. 76

4-3-9. در نمودار های (4-27) و (4-28) به ترتیب اندازه فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” سابقه” و ” بعد مسافت” را نشان داده شده می باشد. 77

4-3-10. در نمودار های (4-29) و (4-30) به ترتیب اندازه فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” شهرت” و ” استانداردهای کیفیت” را نشان داده شده می باشد. 77

4-3-11. در نمودار های (4-31) و (4-32) به ترتیب اندازه فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” شهرت” و ” توان مالی” را نشان داده شده می باشد. 78

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

4-3-12. در نمودار های (4-33) و (4-34) به ترتیب اندازه فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” شهرت” و ” بعد مسافت ” را نشان داده شده می باشد. 79

4-3-13. در نمودار های (4-35) و (4-36) به ترتیب اندازه فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” استاندادهای کیفیت” و ” توان مالی ” را نشان داده شده می باشد. 80

4-3-14. در نمودار های (4-37) و (4-38) به ترتیب اندازه فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” استاندادهای کیفیت” و ” بعد مسافت ” را نشان داده شده می باشد. 81

4-3-15. در نمودار های (4-39) و (4-40) به ترتیب اندازه فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل”توان مالی”  و ” بعد مسافت ”  را نشان داده شده می باشد. 82

4-4. اولویت بندی عوامل با بهره گیری از مدل تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی: 82

4-6- تشکیل جدول مقایسات زوجی نسبت به هر معیار (آلترناتیوها) 84

 

فصل پنجم:نتیجه گیری

5-2-  بحث و نتیجه گیری 90

5-3- معضلات و تنگناهای پژوهش 93

5-4-پیشنهادات برای تحقیقات آتی

 

منابع و ماخذ

منابع فارسی:  97

منابع غیر فارسی: 100

پیوست             103

چگیده انگلیسی 118

 

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول (2-1): معیارهای بدست آمده در پژوهش دیکسون. 38

جدول (2-2): معیارهایی که از طریق مصاحبه با جامعه آماری بدست آمده می باشد. 30

جدول(2-3) : ضریب جریمه دیرکرد 34

جدول (2-4): ارزش گذاری شاخص‎ها نسبت به هم 51

جدول(2-5): مقایسات زوجی آلترناتیوها نسبت به هر معیار 52

جدول(2-6): مقدار شاخص تصادفی در محاسبه نرخ ناسازگاری(آذر،1380، 52) 53

جدول(4-2): روش محاسبه میانگین هندسی از طریق تخصیص امتیازات و ماتریس مقایسه زوجی 84

جدول(4-3):   ماتریس مقایسه زوجی معیارهای انتخاب تامین کننده AHP 85

جدول(4-4): اولویت بندی معیارها 85

جدول(4-5): محاسبه بردار ناسازگاری(CV) و نرخ ناسازگاری(IR) 86

جدول(4-6) : جدول شاخص ناسازگاری تصادفی 86

جدول(4-7): گام سوم و چهارم در اجرای تحلیل سلسله مراتبی 87

جدول(4-8): ماتریس محاسبه میانگین هر شاخص برای هر گزین 87

جدول(4-9): نتایج حاصل از ضرب اوزان شاخص ها در گزینه های در نظر گرفته شده 88

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌های اصلی پژوهش

  • تأثیر عواملی همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاری)، توان مالی، سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)، توان و دانش فنی، استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  • درجه اهمیت و اولویت هریک از معیارها در ارزیابی تامین کنندگان چگونه می باشد؟

 

1-5- سوال‌های فرعی پژوهش

  1. تأثیر بعد مسافت برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  2. تأثیر شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  3. تأثیر توان مالی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  4. تأثیر سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  5. تأثیر توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  6. تأثیر استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟