دانلود پایان نامه ارشد:سنجش فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-4تعاریف مفهومی سازمان

بعضی از تعریف ارائه شده از سازمان نتیجه نوع در نظر داشتن سازمان می­باشد.این توجه ناشی از نحوه برخورد با سازمان و چگونگی مطالعه آن می­باشد. سازمان را از جهت مفهومی به صورت­های مختلفی تعریف کرده­اند.

سازمان به عنوان یک سیستم قانونمند و خردمدار: سازمان­ها برای تحقق اهدافی به وجودآمده­اند و رفتار اعضای سازمان می­تواتند به پیگیری یا تعقیب اهداف تشریح گردد.

ائتلاف ذینفع­های قدرتمند: سازمان­ها متشکل از گروه­هایی هستند که هر کدام منافع شخصی خود را دنبال می­کنند. این پدیده­ها، قدرت خود را جهت تحت تأثیر قراردادن توزیع منافع در سازمان، به کار می­گیرند.

سازمان به عنوان یک سیستم باز: سازمان­ها، سیستم­های تبدیل داده­ها به ستاده­هایند که برای بقاء به محیط خود متکی­اند.

نظام­های تولید کننده معناساز: بر اساس این تعریف سازمان­ها پدیده­هایی هستند که به صورت مصنوعی ایجاد شده­اند، اهداف بلند مدت و مقاصدشان بصورت نمادین ایجاد شده که به وسیله مدیریت حاصل می­گردد.

سیستم­های به هم پیوسته منعطف: بر اساس این تعریف سازمان­ها از واحدهای نسبتاً مستقل تشکیل شده­اند که می­توانند اهدافی مشابه و حتی متضاد را دنبال کنند.

ابزار تسلط یا حاکیمت: با در نظر داشتن این مفهوم سازمان­ها اعضاء خود را در قالب­های شغلی قرار می­دهند که این امر آن چیز که را که آن­ها می­توانند انجام دهند و همچنین افرادی را که می­توانند با آن­ها در تعامل باشند، محدود می­کند. مضافاً اینکه سازمان برای آن­ها رئیسی تعیین می­کند که اختیار صدور دستور را دارد.

سیستم­های سیاسی: از این دیدگاه سازمان­ها مرکب از جناح­های قدرتمند داخلی­اند که هر کدام کنترل بر فرآیند تصمیم­گیری را به مقصود افزایش منافع خود خواهانند.

واحدهای پردازش اطلاعات: با در نظر داشتن این تعریف سازمان ها محیط خود را تعبیر و تفسیر کرده و مورد ارزیابی قرار می­دهند، فعالیت هایشان را متناسب می­سازند و وسیله پردازش اطلاعات، بصورت افقی و عمودی از طریق یک سلسله مراتب ساختاری تصمیم­گیری راتسهیل می­کنند.

زندان­های (سوهان) روح: سازمان­ها از طریق تدوین تبیین شغل، ایجاد دوائر، بخش­ها و تعیین معیارهای رفتاری قابل قبول و غیر قابل قبول، اعضاء خود را محدود و مقید می­سازند. وقتی این محدودیت­ها پذیرفته شوند، باعث تشکیل نوعی موانع مصنوعی می­شوند که انتخاب­های کارکنان را محدود می­سازد.

قراردادهای اجتماعی: بر اساس این توجه سازمان­ها مجموعه­ای از توافق­های غیر مکتوب بوده که به آن وسیله اعضاء پیش روی دریافت حق­الزحمه، رفتارهای ویزه سازمان ار از نظر خود بروز می­دهند. (الوانی و دانایی­فرد، 1388،ص27و28)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص پژوهش (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

-هدف آرمانی

شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا.

-هدف کلی

مطالعه ارتباط تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا می­باشد.

-اهداف ویژه وکاربردی

مطالعه ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تأمین به موقع  کالای مورد نیاز می­باشد.

1-5-سوالات پژوهش

این پژوهش دارای یک سوال اصلی و دو سئوال فرعی میباشد.

سئوال اصلی

آیا تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی بر تأمین به موقع کالا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

سئوالات فرعی

1- آیا متغیرساختاری”رسمیت” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

2- آیا متغیرساختاری “تمرکز” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟