مقاله نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت -پایان نامه ارشد مدیریت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول 2-1 : مدل تورستا و همکاران(2008) 30

جدول 3-1 مقدارآلفای محاسبه شده مربوط به هر متغیر و آلفای کل. 38

جدول3-2 تعریف متغیرهای پژوهش. 39

جدول 4-1 آمار توصیفی کارکنان بر حسب جنسیت.. 44

جدول 4-2 آمار توصیفی مشتریان بر حسب جنسیت.. 45

جدول 4-3 آمار توصیفی کارکنان بر حسب طبقات سنی. 46

جدول 4-4 آمار توصیفی مشتریان بر حسب طبقات سنی. 47

جدول 4-5 آمار توصیفی کارکنان بر حسب اندازه تحصیلات.. 48

جدول 4-6 آمار توصیفی مشتریان بر حسب اندازه تحصیلات.. 49

جدول 4-7 آمار توصیفی کارکنان بر حسب اندازه سابقه کار. 50

جدول 4-8 آمار توصیفی کارکنان بر حسب پست سازمانی. 51

جدول 4-9 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش بر حسب جنسیت کارکنان. 52

جدول 4-10 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش بر حسب جنسیت مشتریان. 53

جدول 4-11 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش بر حسب طبقات سنی کارکنان. 54

جدول 4-12 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش بر حسب طبقات سنی مشتریان. 55

جدول 4-13 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش بر حسب اندازه تحصیلات کارکنان. 56

جدول 4-14 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش بر حسب اندازه تحصیلات مشتریان. 57

جدول 4-15 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش بر حسب اندازه سابقه کار کارکنان. 58

جدول 4-16 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش بر حسب پست سازمانی کارکنان. 59

جدول 4- 17 نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن متغیرهای فرضیه اول. 60

جدول 4- 18 نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن متغیرهای فرضیه دوم 61

جدول 4- 19 نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن متغیرهای فرضیه سوم 61

جدول 4- 20 نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن متغیرهای فرضیه چهارم 62

جدول 4- 21 نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن متغیرهای فرضیه پنجم 62

جدول 4- 22 نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن متغیرهای فرضیه ششم 63

جدول 4-23 نتایج آزمون رگرسیون. 63

جدول 4-24 نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و  tمستقل. 65

جدول 4-25 نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و  tمستقل. 66

جدول 4- 26 اختصار نتایج آزمون فرضیات پژوهش. 67

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                            صفحه

نمودار 4-1 درصد کارکنان بر حسب جنسیت…………………………………………………………. 45

نمودار 4-2 درصد مشتریان بر حسب جنسیت.. 46

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نمودار 4-3 درصد کارکنان بر حسب طبقات سنی. 47

نمودار 4-4 درصد مشتریان بر حسب طبقات سنی. 48

نمودار 4-5 درصد کارکنان بر حسب اندازه تحصیلات.. 49

نمودار 4-6 درصد مشتریان بر حسب اندازه تحصیلات.. 50

نمودار 4-7 درصد کارکنان بر حسب اندازه سابقه کار. 51

نمودار 4-7 درصد کارکنان بر حسب پست سازمانی. 52

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4 اهداف پژوهش

در شروع پژوهش، قبل از هر گونه مطالعه و برآوردی بایستی هدف محقق از مسئله­ای که برای مطالعه انتخاب کرده می باشد، روشن گردد. بدون هدف و ابهام موضوع پژوهش، موجب خواهد گردید در طی پژوهش پس از آن، نتایج رضایت بخش نبوده و محقق نداند به کدام سمت و به چه جهتی گام بردارد. با در نظر داشتن مطالب اظهار شده این پژوهش در پی مطالعه ارتباط بین بازاریابی داخلی و رضایت مشتری به عنوان هدف آرمانی می­باشد.

پس اهداف کلی این پژوهش را می­توان به تبیین زیر بیان نمود:

هدف اصلی:

شناسایی و مطالعه ارتباط میان بازاریابی داخلی و رضایت­مندی مشتریان شعب بانک ملت استان خوزستان

اهداف ویژه:

شناسایی و مطالعه عوامل بازاریابی داخلی در شعب بانک ملت و نحوه سنجش و اندازه گیری آن­ها؛

شناسایی و مطالعه عوامل رضایت­مندی مشتریان در شعب بانک ملت و نحوه سنجش و اندازه گیری
آن­ها.

 1-5 سوالات پژوهش

  1. چه ارتباط­ای بین عوامل انگیزش مادی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان هست؟
  2. چه ارتباط­ای بین عوامل انگیزش غیرمادی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان هست؟
  3. چه ارتباط­ای بین عوامل محیطی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان هست؟
  4. چه ارتباط­ای بین ابزار و تجهیزات کاری کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان هست؟
  5. چه ارتباط­ای بین تجربه کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان هست؟
  6. چه ارتباط­ای بین کیفیت خدمات کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان هست؟