پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

–  سؤالات پژوهش:

1-آیا بین تبلیغات تلویزیونی بر مرحله تشخیص مساله در فرایند تصمیم خرید خودرو ارتباط معنا داری هست؟

2-آیا بین تبلیغات تلویزیونی بر مرحله  جستجوی اطلا عات در فرایند تصمیم خرید خودرو ارتباط معناداری وجود؟

3-آیا بین تبلیغات تلویزیونی بر مرحله ارزیابی راه چاره های در فرایند تصمیم خرید خودرو ارتباط معنا داری هست؟

4-آیا بین تبلیغات تلویزیونی بر مرحله تصمیم خرید در فرایند تصمیم خرید خودرو ارتباط معناداری هست؟

5-آیا بین تبلیغات تلویزیونی بر مرحله رفتار پس از خرید در فرایند تصمیم خرید خودرو ارتباط معنا داری هست؟

1-6-  فرضیه‏های پژوهش:

فرضیه اصلی :

بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در فرایندتصمیم خرید خودرو ارتباط معناداری هست.

 

فرضیات فرعی:

1- بین تبلیغات تلویزیونی برتشخیص مساله در فرایند تصمیم خرید خودرو ارتباط معناداری هست.

2- بین تبلیغات تلویزیونی برجستجوی اطلا عات در فرایند تصمیم خرید خودرو ارتباط معناداری هست.

3- بین تبلیغات تلویزیونی بر ارزیابی راه چاره ها ی در فرایند تصمیم خرید خودر ورابطه معناداری وجوددارد .

4- بین  تبلیغات تلویزیونی بر تصمیم خرید در فرایند تصمیم خرید خودرو ارتباط معناداری وجوددارد.

5- بین تبلیغات تلویزیونی بررفتار پس از خرید در فرایند تصمیم خرید خودرورابطه معناداری هست.

 

1-7 روش پژوهش :

پژوهش حاضر از نظر نوع، توصیفی و همبستگی از نظر هدف کاربردی می باشد و به مقصود گردآوری اطلا عات اولیه ازطریق توزیع پرسشنامه و جدول و گزار شهای آماری بهره گیری شده می باشد . در این پژوهش انتخاب نمونه در شهر تهران به صورت تصادفی انجام گرفته می باشد.

با در نظر داشتن روش‌های آماری مربوطه‌‌، به مقدار مناسب از جامعه فوق نمونه گیری شده و آنگاه از طریق پرسشنامه‌‌، به گونه مستقل مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و نتیجه به صورت تفکیک شده برای جامعه با در نظر داشتن روش‌های آماری مناسب‌‌، مورد ارزیابی قرار گرفته .‌ به این شکل که شهر تهران به 5 منطقه غرب‌‌، شرق‌‌، شمال‌‌، جنوب و مرکز تقسیم شده و سپس با در نظر داشتن فرمول، از روش نمونه گیری  خوشه ای بهره گیری شده. تعداد افراد نمونه 196 محاسبه شده و پرسشنامه  در هرکدام ازاین مناطق توزیع شده.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

عمده ترین هدف پژوهش این می باشد که مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده پژوهش را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

1ـ تجزیه و تحلیل جایگاه ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.