دانلود مقاله رایگان پایان نامه ارشد:سنجش تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با بهره گیری از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

رفتار خرید صنعتی به وسیله عوامل عقلایی و نیز متغیرهای ذهنی تحت تاثیر قرار می گیرد. عوامل عقلایی شامل عوامل خاص محصول و عوامل خاص شرکت می باشد. برای مثال، خصیصه های فروشنده مانند مکان جغرافیایی، زمان تأخیر و قیمت. متغیرهای ذهنی شامل سبک زندگی، علایق، فعالیتها و ارزشهای شخصی خریداران می باشد. عدم قطعیت(ناپایداری) قضاوت ذهنی هنگام انجام فرایند انتخاب عرضه کننده هست. همچنین تصمیم گیری زمانی که اطلاعات موجود ناکامل و غیردقیق هستند، مشکل می گردد. مشکل رویه ای دیگر در بهره گیری از رویه رسمی طرفداری از فرایند تصمیم گیری انتخاب عرضه کننده، به طبیعت نامتجانس معیارهای درنظر گرفته شده، برمی گردد. همچنین تعیین وزنهای صحیح برای هر معیار ارزیابی سطح ناپایـداری ذاتی در فرایند انتخاب را افزایش می دهد(بویلاسکوا؛پترونی،2002،ص236). به بیانی دیگر، زمانی که یک عرضه کننده بخشی از یک زنجیره عرضه خوب مدیریت شده می گردد، آن اثر دایمی روی رقابت پذیری کل شرکت خواهد داشت. پس، ما مجبور هستیم تا یکی از اساسی ترین مسئولیتهای مدیریت عرضه کننده یعنی انتخاب عرضه کننده را مورد بازنگری قرار دهیم. اهمیت انتخاب عرضه کننده از این حقیقت ناشی می گردد که آن منابع را متعهد می کند درحالی که به گونه همزمان بر فعالیتهایی از قبیل مدیریت موجودی، برنامه ریزی و کنترل تولید، الزامات جریان وجوه نقد و کیفیت محصول اثر می گذارد. اهمیت این موضوع باتوجه به توسعه های اخیر در مدیریت عرضه کننده بیش از پیش عیان می گردد، جایی که عضویت در زنجیره عرضه به صورت روابط بلندمدت گرایش می یابد(چوی،هارتلی،1996،ص 333-339)[1]. منبع یابی چندگانه به عنوان پاسخی به عدم اطمینان های اتکا به تحویلهای یک عرضه کننده درنظر گرفته شده می باشد که می تواند بــه وسیله اقتضائاتی مانند معضلات حمل ونقل، آتش سوزی و… به تأخیر انداخته گردد. پس استراتژی خرید شامل یک رویه تصمیم با در نظر داشتن موقعیتهایی خواهد بود که در آن منبع یابی چندگانه بایستی اتخاذ گردد. به طوراساسی این بایستی شامل اقلامی باشد که در فرایند تولید، حیاتی(مهم) هستند و اگر خطوط تولید متوقف شوند هزینه های بالایی به شرکت تحمیل خواهد گردید(کوایل،1998،ص200)[2].

مقصود از این پژوهش تعیین معیارهای مناسب و اولویت‌بندی آنها برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی می باشد. یافتن روش‌های موثر و ارایه پیشنهادهای سازنده پس از مطالعه علمی و تجزیه و تحلیل اطلاعات محقق را جهت یافتن راه‌کارهای عملی کمک خواهد نمود.

 

[1] – Choi & Hartly, 1996, 333-339

[2] – Quayle, 1998, 200

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌های اصلی پژوهش

  • تأثیر عواملی همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاری)، توان مالی، سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)، توان و دانش فنی، استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  • درجه اهمیت و اولویت هریک از معیارها در ارزیابی تامین کنندگان چگونه می باشد؟

 

1-5- سوال‌های فرعی پژوهش

  1. تأثیر بعد مسافت برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  2. تأثیر شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  3. تأثیر توان مالی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  4. تأثیر سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  5. تأثیر توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
  6. تأثیر استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟