پایان نامه با موضوع نقش تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله …

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با بهره گیری از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

روش‌شناسی پژوهش

الف) روش پژوهش

دستیابی به هدف های علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که یک روش شناسی درست صورت پذیرد. به بیانی دیگر پژوهش از حیث روش می باشد که اعتبار می یابد نه موضوع پژوهش. پس می توان گفت: روش پژوهش مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر و نظام یافته برای مطالعه واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات می باشد(خاکی، 1384، ص201).

این پژوهش با در نظر داشتن بهره گیری از نظریه ها، اصول و قوانینی که در تحقیقات بنیادی تدوین شده اند و بکارگیری و کاربرد آنها برای حل مسائل اجرایی و واقعی و تاکید بر شناخت موثرترین فعالیت، براساس طبقه بندی برمبنای هدف[1]، در زمره تحقیقات کاربردی[2] می باشد.

پس نوع پژوهش حاضر از نوع کاربردی می باشد که به روش توصیفی انجام گرفته می باشد.

پژوهش توصیفی آن چیز که را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. تمرکز اصلی در درجه اول به زمان حال می باشد، هر چند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند مورد مطالعه قرار می دهد. پژوهش توصیفی(پیمایشی) چیزی بیش از تهیه سوالات و ارائه پاسخ های صرف می باشد. در این روش بایستی ابزارها و وسائل خاصی فراهم آید، ایجاد وسیله یا ابزار نیاز به زمان و مهارت دارد و یک امر اتفاقی و عادی نیست. مساله عمده ای که پژوهش توصیفی را پیچیده تر می کند، پاسخ ندادن یا برگشت ندادن پرسش نامه ها و یا شرکت نکردن در مصاحبه های برنامه ریزی شده می باشد. اگر نرخ پاسخ دهی پایین باشد، نمی توان به نتایج معتبر رسید(خاکی، 1384، 210).

 

1-11- جامعه آماری

با در نظر داشتن اینکه، در این پژوهش محقق معتقد می باشد تاثیر گزاران در امر خرید محدود به کارشناسان خرید اداره مورد مطالعه نمی گردد، و کارمندان قسمت های مختلف بر روی تصمیم گیری در خرید تاثیر دارند، بهره گیری از روش خبرگان را غیر ممکن می سازد که متعاقباً جامعه آماری این پژوهش مدیران، مسئولان و کارشناسان خرید واحد تدارکات کالای پالایشگاه گاز پارس جنوبی هستند، که در امر انتخاب تامین کننده مناسب تأثیر دارند. برای نمونه گیری از نمونه گیری طبقه ای ساده بهره گیری شده می باشد. محقق از این روش زمانی بهره گیری می کند که جامعه آماری به صورت طبقات مختلف شکل یافته باشد(آذر، 1382، 66-67). لذا با توزیع پرسشنامه به تعداد 83 عدد و مقایسه زوجی بین متغییرها، انجام شده می باشد.

 

 

 

 

1-12- روش گردآوری اطلاعات

 • نظاره
 • مطالعات کتابخانه‌ای مانند مطالعه کتب، نشریات داخلی و خارجی، جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی(اینترنت) به مقصود دستیابی به مبانی نظری و بهره گیری از تجارب محققین دیگر، مشاوره با اساتید و متخصصان در زمینه تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس صورت گرفته می باشد.
 • بهره گیری از پرسش‌نامه به عنوان ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات برای دستیابی به داده‌های مورد نظر.

برای اولویت بندی معیارها با بهره گیری از توزیع پرسشنامه به تعداد 83 عدد و مقایسه زوجی بین متغییرها، صورت گرفته می باشد.

 

1-13- روش تجزیه و تحلیل آماری

برای تحلیل داده‌های جمع آوری شده از نرم‌افزارهای  SPSS [3] و EXCEL  بهره گیری شده می باشد.

در این پژوهش به مقصود تجزیه و تحلیل های آماری از روش تحلیل توصیفی و برای اولویت بندی عوامل از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی بهره گیری شده می باشد.

با در نظر داشتن اینکه داده ها از نوع کیفی بوده و از نظر مقیاس اندازه گیری ترتیبی می باشد و اظهار آنها از سوی ماموران خرید بصورت کمی(بر مبنای طیف لیکرت) انجام می شود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در مرحله جمع آوری و اعتبار یابی از نرم‌افزار بسته آماری1  بهره گیری شده و در مرحله تعیین نتایج و بدست آوردن تصمیمات نهایی از نرم افزار اکسپرت چویس[4] و اکسل[5]  بهره گیری شده می باشد، این نرم افزار در محاسبه و رتبه بندی تصمیمات براساس چندین معیار مختلف کمک بسیاری می کند. سپس برای بهره گیری از روش به گونه نمونه از جامعه تامین کنندگان، بخش خاصی از کالا برای اولویت بندی و صحت و سقم روش مذکور انتخاب و حل می نماییم.

[1]– Research By Purpose

[2]– Applied Research

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. Sciences Statistical Package for the Social

1.Expert choice

2.Excel

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌های اصلی پژوهش

 • تأثیر عواملی همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاری)، توان مالی، سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)، توان و دانش فنی، استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
 • درجه اهمیت و اولویت هریک از معیارها در ارزیابی تامین کنندگان چگونه می باشد؟

 

1-5- سوال‌های فرعی پژوهش

 1. تأثیر بعد مسافت برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
 2. تأثیر شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
 3. تأثیر توان مالی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
 4. تأثیر سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
 5. تأثیر توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟
 6. تأثیر استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه می باشد؟