پایان نامه با موضوع نقش رابطه تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

ارتباط تمرکز و پیچیدگی و رسمیت

1-2-1-7 تمرکز و پیچیدگی: مدارک و شواهد دلالت بر یک ارتباط معکوس بین تمرکز و پیچیدگی دارد، عدم تمرکز با پیچیدگی سطح بالا مرتبط می­گردد. برای مثال افزایش در تعداد متخصصان حرفه­ای به معنای افزایش در تخصص و توانایی مورد نیاز برای اخذ تصمیمات می باشد.

همچنین مدارک و شواهدی نیز هست که نشان می­دهد تمرکز بیشتر تصمیمات کاری در شرایطی می باشد که آموزش­های حرفه­ای کمتری به کارکنان ارائه شده می باشد. از این روی، وقتی ساختار سازمان­ها را مطالعه می­گردد انتظار می باشد که پیچیدگی سطح بالا را با عدم تمرکز به دست آورد.

2-2-1-7 تمرکز و رسمیت: رسمیت زیاد می تواند با یک ساختار متمرکز و با یک ساختار غیرمتمرکز مرتبط گردد. در سازمان­هایی که بیشتر کارکنان آن­ها غیرمتخصص­اند می­توان انتظار داشت که به مقصود راهنمایی این افراد قوانین و مقررات متعدد تدوین شده باشد. وقتی مدیریت اختیار متمرکز را در سازمان حفظ می­کند مفروضات مدیریت اقتدارگر بر سازمان مسلط می­گردد در این حالت کنترل از طریق رسمیت و تمرکز تصمیم­گیری در سطح مدیریت عالی را به اجرا در می­آید.

از طرفی دیگر اگر سازمان متشکل از کارکنان حرفه­ای می باشد شما بایستی انتظار داشته باشید که رسمیت و عدم تمرکز کمی بر سازمان حکمفرما باشد. مضافاً این که منافع کارکنان حرفه ای در کار فنی آن­ها نهفته می باشد نه در تصمیم­گیری استراتژیک آن­ها این امر می تواند رسمیت و عدم تمرکز کم را موجب گردد.

از این رو، تمرکز بیشتر با تصمیمات استراتژیک سازگار بوده تا تصمیمات عملیاتی. تصمیمات استراتژیک تأثیر کمی بر فعالیت­های کاری کارکنان حرفه­ای دارند.

3-2-1-7 رسمیت و پیچیدگی: مدارک و شواهدی وجود دارند که ارتباط قوی بین این دو را نشان می دهد در جاهایی که کارکنان وظایف دقیق، تخصصی شده، تکراری و محدود را انجام می­دهند سیاق کاری آن­ها گرایش به استاندارد شدن داشته و قوانین و مقررات متعددی بر رفتار آن­ها حکمفرماست. تقسیم کار به مقصود تسهیل هماهنگی و کنترل، رسمیت سطح بالا را موجب می­گردد تصریح نمود.

 

2-1-8 تفویض اختیار

یکی از تعاریف مورد قبول اکثر صاحبنظران و نویسندگان علوم اداری درمورد مدیریت عبارت می باشد از  مدیریت یعنی کارکردن با افراد و به وسیله افراد و گروه‌های برای تحقّق هدف‌های سازمانی می باشد.

از این تعریف جنبه‌های مختلفی قابل برداشت می باشد. یکی از آن جنبه‌ها تفویض اختیارمی باشد.

تفویض اختیار به عنوان یکی از مهمترین راه کارهای مشارکت سازمانی، در یاری دادن، درگیری شدن و احساس مسئولیت کاری درکارکنان یک‌سازمان بسیار اثربخش بوده‌ و چنانچه‌ با آگاهی انجام‌ گیرد برای‌ سازمان و شخص مدیر حکم ارزش افزوده را دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص پژوهش (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

-هدف آرمانی

شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا.

-هدف کلی

مطالعه ارتباط تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا می­باشد.

-اهداف ویژه وکاربردی

مطالعه ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تأمین به موقع  کالای مورد نیاز می­باشد.

1-5-سوالات پژوهش

این پژوهش دارای یک سوال اصلی و دو سئوال فرعی میباشد.

سئوال اصلی

آیا تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی بر تأمین به موقع کالا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سئوالات فرعی

1- آیا متغیرساختاری”رسمیت” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

2- آیا متغیرساختاری “تمرکز” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟