تحقیق رایگان پایان نامه مدیریت:بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش این می باشد که تأثیر هزینه­های تبلیغات در رشد فروش محصولات مواد غذایی در شرکت­های صنعت مواد غذایی در سطح شهر اهواز مطالعه و آزمون گردد. اهداف ویژه­ی پژوهش، ارائه­ی نتایج کاربردی در خصوص تاثیر تبلیغات بر فروش محصولات یاد شده به مدیران، سرمایه­گذاران و کارشناسان بازاریابی به مقصود یاری آنان در اتخاذ تصمیم­های مالی به موقع، صحیح و معقول می­باشد.

 

 

 

 

1-5-فرضیه­های پژوهش

 

فرضیه­ها از مبانی نظری و پژوهش­های پیشین استخراج می­شوند. در حقیقت، فرضیه­ها­ حدس­هایی  درمورد­ی ویژگی­های جامعه­ی آماری مورد مطالعه هستند که پس از آزمون آن­ها، تایید یا رد می­شوند. همان گونه که پیش­تر تشریح گردید هدف از انجام تبلبغات معرفی محصول یا خدمت، جذب مشتریان و در نهایت افزایش فروش و سودآوری می باشد. لذا، با در نظر داشتن ادبیات و مبانی نظری موضوع پژوهش و پژوهش­های پیشین، فرضیه­های پژوهش شامل چهار فرضیه بوده که­ به تبیین زیر تدوین و در نمودار شماره (1) در قالب یک مدل مفهومی ارائه شده­اند:

فرضیه­ی اول: تبلیغات با درک کیفیت محصول ارتباط­ی معناداری دارد.

فرضیه­ی دوم: درک کیفیت محصول و رضایت از مصرف محصول ارتباط­ی معناداری دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه­ی سوم: رضایت از مصرف محصول با وفاداری مشتری ارتباط­ی معناداری دارد.

فرضیه­ی چهارم: تبلیغات با وفاداری مشتری به مصرف محصول (افزایش فروش) ارتباط­ی معناداری دارد.

 

 

نمودار 1-1-فرضیه­های پژوهش در قالب یک مدل مفهومی (برگرفته از پژوهش جوشی، 2009)

 

1-6-روش­شناسی پژوهش

با در نظر داشتن این که هدف پژوهش مطالعه تاثیر تبلیغات بر افزایش فروش محصولات غذایی می باشد، ارتباط­ی بین متغیرهای مستقل و وابسته با انجام تحلیل رگرسیون مطالعه می­گردد. لذا، پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی، و از نظر شیوه­ی انجام، توصیفی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش این می باشد که تأثیر هزینه­های تبلیغات در رشد فروش محصولات مواد غذایی در شرکت­های صنعت مواد غذایی در سطح شهر اهواز مطالعه و آزمون گردد. اهداف ویژه­ی پژوهش، ارائه­ی نتایج کاربردی در خصوص تاثیر تبلیغات بر فروش محصولات یاد شده به مدیران، سرمایه­گذاران و کارشناسان بازاریابی به مقصود یاری آنان در اتخاذ تصمیم­های مالی به موقع، صحیح و معقول می­باشد.