پایان نامه مدیریت:سنجش رابطه میان بازاریابی داخلی و رضایت¬مندی مشتریان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

روش پژوهش، هدایت‌گر جست‌وجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت می­باشد. دستیابی به
هدف­های علم یا شناخت علمی تنها از طریق روش­شناسی درست میسر می باشد. به بیانی دیگر، پژوهش از حیث روش می باشد که اعتبار می­یابد نه موضوع پژوهش. روش­های پژوهش بر حسب اهداف هر پژوهش و همچنین نحوه­ گردآوری داده ها به شکل­های مختلفی دسته­بندی می­شوند. هر کدام از این دسته­ها در برگیرنده­ روش­های مختلفی هستند که کاربردها، مزایا و معایب خاص خود را دارند. پژوهش‌گر بایستی توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای پژوهش به شدت تحت تاثیر اعتبار روشی می باشد که برای پژوهش خود برگزیده می باشد (خاکی، 1378، ص 155). دستیابی به اهداف پژوهش نیز زمانی امکان­پذیر می باشد که جست‌وجو برای شناخت با روش­شناسی صحیح صورت پذیرد (کیوی و همکاران، 1381، ص30). در انجام هر پژوهش به مقصود کسب شناخت، آغاز بایستی مجموعه­ای از فرضیه­ها یا گزاره­ها را تدوین و سپس آن‌ها را مورد آزمون قرار داد یا پاسخ آن‌ها را فراهم آورد. این امر فرایند پژوهش را هدایت کرده و پژوهش‌گر را در به­دست آوردن شناخت یاری می­دهد. بر این اساس، روش پژوهش وسیله یا طریقه‌ی تعیین این امر می باشد که چگونه یک گزاره­ پژوهش مورد تایید یا رد قرار می­گیرد. پاسخ به این پرسش که “چگونه داده ها گردآوری و تفسیر می­شوند به گونه­ای که ابهام حاصل از آنها به حداقل کاهش یابد؟”  را با در نظر داشتن قواعد روش­شناسی پژوهش بایستی جست‌وجو نمود (بازرگان و همکاران، 1388، ص27).

در پژوهش حاضر کوشش شده می باشد تا با بهره­گیری از اصول و قواعد کلی پژوهش علمی، روش و ابزار اندازه‌گیری مناسب برای مطالعه آن انتخاب گردد. در این فصل از پژوهش، به معرفی روش پژوهش و
ویژگی­های آن، معرفی ابزار و روش گردآوری داده ها، جمعیت آماری، شیوه نمونه­گیری و تعیین حجم نمونه، تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه­گیری و نحوه پردازش اطلاعات پرداخته می گردد.

 

3-2 اهداف پژوهش

پژوهش می­تواند سه هدف متفاوت را دنبال نماید. گاهی هدف پژوهش، حل یک مشکل متداول و معمول در محیط کار می باشد، گاهی، افزودن به مجموعه­­ کلی دانش در حوزه­ای خاص می باشد و گاهی اوقات هدف آن مطالعه اثرات پیشنهادی تحقیقات کاربردی می باشد. زمانی­که پژوهش برای افزایش دانش و درک ما از معضلات خاصی که عموماً در محیط­های سازمانی اتفاق می­افتد و یا چگونگی حل آن­ها انجام می­گردد، پژوهش بنیادی یا پایه­ای[1] نامیده می­گردد. همچنین این­گونه تحقیقات را پژوهش محض[2] نیز می­نامند.
یافته های حاصل از این نوع پژوهش در ایجاد دانش در حوزه­های مختلف مدیریت کمک می­کنند. همچنین وقتی تحقیقی برای مطالعه ارزیابی اثرات توصیه­های تحقیقات کاربردی انجام می­گردد، آن ­را پژوهش ارزیابی می­نامند (دانایی­فرد و همکاران، 1383، ص 27). اما وقتی پژوهش به قصد کاربرد نتایج یافته هایش برای حل معضلات خاص متداول درون سازمان انجام می­گردد، چنین تحقیقی پژوهشی کاربردی[3] نامیده می­گردد (همان منبع، ص26). اصول و روش‌های بجای آوردن پژوهش کاربردی همانند پژوهش بنیادی می باشد،‌ بدین معنا که در اینجا افراد مورد مطالعه به روش تصادفی انتخاب می شوند و نتایج حاصل از پژوهش در ارتباط با گروه نمونه، به جامعه‌ای که نمونه از آن انتخاب شده می باشد، ‌براساس همان اصول پژوهش بنیادی تعمیم می‌یابد. هدف محقق از پژوهش کاربردی، دستیابی به اصول و قواعدی می باشد که در جایگاه‌های واقعی و عملی به کار بسته می شوند و به بهبود محصول و کارایی روش‌های اجرایی کمک می‌کنند. از آن‌جایی­که این پژوهش درمورد یک موضوع واقعی، زنده و عینی انجام می­گیرد و از نتایج آن می­توان به­گونه عملی بهره گیری نمود، یک پژوهش میدانی و کاربردی محسوب می­گردد. این نوع تحقیقات علاوه بر اینکه در محیط طبیعی سازمان­ها انجام می­شوند، توسعه­ی دانش کاربردی در یک زمینه­ی خاص را نیز دنبال می­کند. نتایج مورد انتظار این پژوهش را می­توان در شناسایی تاثیر تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت مشتریان و همچنین ارائه پیشنهاداتی برای بکارگیری درست بازاریابی داخلی در شعب بانک ملت استان خوزستان، به خدمت گرفت.

[1] .Basic and Fundamental Research

[2] .Pure Research

[3]. Applied research

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4 اهداف پژوهش

در شروع پژوهش، قبل از هر گونه مطالعه و برآوردی بایستی هدف محقق از مسئله­ای که برای مطالعه انتخاب کرده می باشد، روشن گردد. بدون هدف و ابهام موضوع پژوهش، موجب خواهد گردید در طی پژوهش پس از آن، نتایج رضایت بخش نبوده و محقق نداند به کدام سمت و به چه جهتی گام بردارد. با در نظر داشتن مطالب اظهار شده این پژوهش در پی مطالعه ارتباط بین بازاریابی داخلی و رضایت مشتری به عنوان هدف آرمانی می­باشد.

پس اهداف کلی این پژوهش را می­توان به تبیین زیر بیان نمود:

هدف اصلی:

شناسایی و مطالعه ارتباط میان بازاریابی داخلی و رضایت­مندی مشتریان شعب بانک ملت استان خوزستان

اهداف ویژه:

شناسایی و مطالعه عوامل بازاریابی داخلی در شعب بانک ملت و نحوه سنجش و اندازه گیری آن­ها؛

شناسایی و مطالعه عوامل رضایت­مندی مشتریان در شعب بانک ملت و نحوه سنجش و اندازه گیری
آن­ها.

 1-5 سوالات پژوهش

  1. چه ارتباط­ای بین عوامل انگیزش مادی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان هست؟
  2. چه ارتباط­ای بین عوامل انگیزش غیرمادی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان هست؟
  3. چه ارتباط­ای بین عوامل محیطی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان هست؟
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  5. چه ارتباط­ای بین ابزار و تجهیزات کاری کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان هست؟
  6. چه ارتباط­ای بین تجربه کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان هست؟
  7. چه ارتباط­ای بین کیفیت خدمات کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان هست؟