پایان نامه مدیریت: بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان

قسمتی از متن پایان نامه :

7 روش پژوهش

بطور کلی روش­های پژوهش در علوم رفتاری را می­توان با در نظر داشتن دو ملاک هدف پژوهش و نحوه­ گردآوری داده ها تقسیم نمود. در تقسیم­بندی بر اساس هدف­، تحقیقات را می­توان به سه گروه بنیادی، کاربردی و پژوهش و توسعه تقسیم نمود.

در تقسیم­بندی بر اساس نحوه گردآوری داده ها، تحقیقات علمی را می­توان به دو گروه توصیفی و آزمایشی تقسیم نمود. تحقیقات توصیفی به پنج دسته تقسیم می­شوند: پژوهش پیمایشی، پژوهش همبستگی، اقدام پژوهشی، مطالعه موردی و پژوهش پس- رویدادی  (سرمد و همکاران،1386،ص 79-83). پژوهش حاضر از نوع کاربردی می باشد و بر اساس نحوه­ گردآوری داده ها، این پژوهش توصیفی می­باشد.

1-7 -1 نوع روش مطالعه

برای مطالعه ویژگی­های جامعه آماری، پژوهش حاضر روش پیمایشی را بکار می­گیرد. این نوع پژوهش برای پاسخ به سوالات پژوهشی از نوع زیر مورد بهره گیری قرار می­گیرد:

الف) ماهیت شرایط موجود چگونه می باشد؟

ب) چه ارتباط­ای میان رویدادها هست؟

ج) وضعیت موجود چگونه می باشد؟ (سرمد و همکاران،1386،ص 79-83).

پژوهش پیمایشی را به سه دسته­ی مقطعی، طولی و دلفی تقسیم کرده­اند (همان منبع). روش مورد بهره گیری برای پژوهش حاضر روش مقطعی می باشد که به مقصود گردآوری داده ها درمورد­ی یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان، انجام می­گردد. این گونه پژوهش به توصیف جامعه بر اساس یک یا چند متغیر می­پردازد.

 

1-7 -2 جمعیت آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

جمعیت آماری شامل کلیه کارکنان و مشتریان شعب بانک ملت استان خوزستان می­گردد.

روش نمونه گیری مورد بهره گیری در این پژوهش برای مشتریان، نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. از آنجایی که این جامعه آماری نامحدود بوده، از این رو برای بدست آوردن حجم نمونه از فرمول 1-1 بهره گیری شده می باشد و برای کارکنان زیرا تعداد آن­ها 400 نفر بود از تمامی آن­ها سرشماری به اقدام آمد.

 

فرمول 1-1

n= حجم نمونه              p= نسبت افراد جامعه که دارای ویژگی مورد نظر باشند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید