اثرات مخرب سیگار روی تارهای صوتی | بیماری

: اثرات داغون کننده سیگار روی تارهای صوتی

: بسامد پایه صوت در مردان سیگاری پایین تر از غیرسیگاریا هستش . یافته های یه تحقیق نشون میده: بسامد پایه صوت یکی از آسیب پذیرترین پارامترهای آکوستیکی صوت در افراد سیگاری است که میشه افت این عامل گفتاری رو به تغییرات بافتی ایجاد شده در تار آواها در اثر مصرف سیگار و اثرات عصب شناختی نیکوتین و بقیه ترکیبات شیمیایی سیگار نسبت داد.

پژوهشی رو با هدف بررسی و مقایسه بعضی پارامترهای آکوستیکی صوت بین مردان سیگاری و غیر سیگاری انجام شده . در این مطالعه مقطعی، ۲۰ مرد سیگاری و ۲۰ مرد غیر سیگاری از نظر بعضی پارامترهای آکوستیک صوت شامل بسامد پایه، پریشونی بسامد، پریشونی بلندی صدا، اندازه بی نظمی در ارتعاش تار آواها، شاخص فاز تماس تار آواها و درصد وقتی عناصر الگوی گفتار مورد مقایسه قرار گرفتن. هر کدوم از این پارامترها با به کار گیری نرم افزار استودیو گفتار و دستگاه الکترولارینگوگراف به دست اومد.

یافته ها نشون داد: میانگین بسامد پایه در مردان سیگاری به طور معنی داری پایین تر از مردان غیر سیگاری بود، هم اینکه میانگین تغییرات پریشونی بسامد، پریشونی بلندی صدا و درصد بی نظمی در ارتعاش تارهای صوتی در مردان سیگاری به طور معنی داری بیشتر از مردان غیر سیگاری بود.

میانگین درصد وقتی سکوت در سیگاریا به طور معنی داری بالاتر از غیر سیگاریا و در مقابل درصد وقتی صداسازی در مردانی که سیگاری بودن، به طور معنی داری پایین تر بود. در سه عامل شاخص فاز تماس، درصد وقتی تولید خیشومی و سایش، فرق معناداری بین دو گروه نبود.

یافته های این مطالعه نشون دهنده اون هستش که بسامد پایه صوت یکی از آسیب پذیرترین پارامترهای آکوستیکی صوت در افراد سیگاریه. میانگین بالای تغییرات پریشونی بسامد، پریشونی بلندی صدا و درصد بی نظمی ارتعاش تار آواها در مردان سیگاری رو به احتمال قوی میشه به تغییرات بافتی ایجاد شده در تار آواها، التهاب ایجاد شده در اثر مصرف سیگار و اثرات عصب شناختی نیکوتین و بقیه ترکیبات شیمیایی سیگار نسبت داد.

به نظر می رسه افزایش درصد وقتی سکوت بین گفتار پیوسته مردان سیگاری مربوط به کیفیت بسته بودن ناجور تار آواها در مرحله حرکت اونا باشه.

جمع آوری: آکا ایران

جدیدترین مطالب آکا ایران رو از راه ایمیل خود دریافت کنین

منبع :