دنلود تحقیق رایگان بررسی رابطه تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا-پایان نامه ارشد مدیریت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

آیا رسمیت بایستی مکتوب باشد؟

دیدگاه اول: رسمیت به عنوان اندازه یا حدّی که قوانین، رویه­ها، دستورالعمل­ها و ارتباطات مکتوب بوده، تعریف شده می باشد.)رابینز به نقل ازهیکسون، و همکاران،1999) متعاقب این تعریف، اندازه رسمیت می­تواند از طریق زیر نیز اندازه­گیری گردد. این که آیا سازمان خط مشی­ها و دستور العمل­های سالانه دارد یا ندارد، اندازه قوانین و مقررات موجود در سازمان چقدر می باشد، تبیین مشاغل مفصل و دقیق تهیه شده می باشد یا نه و این که اسناد و مدارکی که در سازمان بکار می­طریقه به چه اندازه می­باشند.

دیدگاه دوم: دیدگاه دیگر نسبت به رسمیت این می باشد که اندازه رسمی بودن هم قوانین و مقررات مکتوب و همگی غیر مکتوب را در بر دارد..)رابینز به نقل ازهیج،آکین،1999)در این دیدگاه ادراکات به اندازه واقعیت­ها مهم هستند. برای تحقق مقاصد سنجش رسمیت، علاوه بر در نظر گرفتن اسناد و مدارک سازمانی می­توان از طریق مطالعه توجه­های کارکنان در خصوص این که تا چه حدّ رویه­های شغلی در سازمان مشخص بوده و این که قوانین سازمان به چه اندازه و مقداری اجرا می­گردند، نیز به این مهم دست پیدا نمود.

رسمیت می­تواند واضح و صریح و یا مبهم و تلویحی باشد، که دومی (مبهم و تلویحی) هم اسناد مکتوب و هم ادراک کارکنان از اندازه رسمی بودن را در بردارد، ارتباط رسمیت با سطوح سازمانی معکوس می باشد  هر چه مقام بالاتر، از آزادی اقدام بیشتری برخوردار می باشد.

رسمی سازی درون سازمانی یا برون سازمانی: رسمیت می­تواند درون خود شغل صورت گیرد یا این که از خارج بر آن تحمیل گردد. وقتی که رسمیت از خارج برای شغل تعیین شده باشد اصطلاح رفتار خارجی را برای آن بکار می­بریم، این بدین معناست که رسمیت، پدیده خارجی برای کارکنان تلقی می­گردد، یعنی قوانین، رویه­ها و مقررات فعالیت­های کاری افراد کاملاً تعریف شده و بطور مستقیم به وسیله نظارت مدیریت اجرا می­شوند. این امر رسمیت کارکنان غیر ماهر را توصیف می­کند.

از سوی دیگر مشاغل حرفه­ای گویای رفتار درونی شده­ای هستند که از طریق تخصص­گرائی به وجود می­آیند، کارکنان حرفه­ای (متخصصین) قبل از ورود به سازمان فرایند جامعه پذیری را طی کرده­اند و رسمیت و ضوابط آن برایشان درونی شده می باشد، بدین ترتیب در رسمی سازی سازمان­ها می­توانند میان آنکه رفتارهای مورد انتظار را در مشاغل خود شکل دهند و یا آنکه رفتارهای شکل داده شده را از خارج به استخدام در آورند، تصمیم بگیرند. (پرو،1972)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص پژوهش (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

-هدف آرمانی

شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا.

-هدف کلی

مطالعه ارتباط تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا می­باشد.

-اهداف ویژه وکاربردی

مطالعه ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تأمین به موقع  کالای مورد نیاز می­باشد.

1-5-سوالات پژوهش

این پژوهش دارای یک سوال اصلی و دو سئوال فرعی میباشد.

سئوال اصلی

آیا تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی بر تأمین به موقع کالا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سئوالات فرعی

1- آیا متغیرساختاری”رسمیت” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

2- آیا متغیرساختاری “تمرکز” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟