تعیین ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا-دانلود پایان نامه ارشد مدیریت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-1پیشینه داخلی

شایان ذکر می باشد که پس از مطالعه­های متعدد تنها تحقیقی که با موضوع این پژوهش مشابهت موضوعی بیشتری داشته، تحقیقی می باشد که توسط آقای محمد ترابی با موضوع مطالعه تمرکز و عدم تمرکز در تهیه وتأمین کالای مورد نیاز شرکت ملی فولاد ایران و واحدهای تابعه انجام شده می باشد. که علیرغم کوشش های انجام ، بدلیل محدودیت دسترسی اطلاعات کافی از نتایج این پژوهش کسب نگردید. اما وظیفه­ای که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت، وظیفه تهیه و تأمین کالا بوده که به علت دگرگونی­هایی که در مدیریت تدارکات و فرآیند ساخت و تهیه کالاها ایجاد شده دستخوش عوامل مدیریتی و سازمانی بوده و علت این تغییرات و دگرگونی­ها عدم توجه کافی به مسئله تمرکز و عدم تمرکز در حوزه مورد پژوهش بوده می باشد درپایان پژوهش پیشنهاد گردید که در چه مواردی تهیه و تأمین کالا بصورت متمرکز، و در چه مواردی بصورت غیر متمرکزصورت پذیرد.(ترابی،1379)

2-در پژوهشی دیگری توسط آقای باقرنژاد در مرکز مدیریت دولتی انجام شده به مطالعه عدم تمرکز سازمانی به عنوان متغیر مستقل با متغیرهای وابسته مسولیت پذیری کارکنان، خلاقیت کارکنان، اثربخشی و کارایی با بهره گیری از آزمون همبستگی اسپیرمن پرداخته گردید که نتایج حاصل بیانگرآنست که:

در سطح اطمینان 99 درصد حاصل از آزمون فرضیه اول بیانگر وجود ارتباط مستقیم و معنی­دار میان عدم تمرکز سازمانی و مسئولیت پذیری کارکنان می­باشد. و در سطح اطمینان 99 درصد، فرضیه دوم، بیانگر وجود ارتباط مستقیم و معنی­دار میان عدم تمرکز سازمانی و خلاقیت کارکنان می­باشد. و درسطح اطمینان 99 درصد فرضیه سوم بیانگر ارتباط مستقم و معنی­دار میان عدم تمرکز سازمانی و تاثیر در سازمان می­باشد.

در سطح 95 درصد درخصوص فرضیه چهارم  بیانگر وجود ارتباط مستقیم و معنی­دار میان عدم تمرکز سازمانی و کارایی در سازمان می­باشد. در مجموع تمامی فرضیه­های مطرح شده در پژوهش بر اساس آزمون­های آماری مورد تأیید قرار گرفت که بر این اساس بایستی گفت که سازمان­ها از طریق بکارگیری نظام تصمیم­گیری غیر متمرکز ضمن تسری تعمیم احساس مسولیت پذیری میان کارکنان، منجر به بروز خلاقیت در آنان شده و از سوی دیگر می­توانند از عدم تمرکز سازمانی به عنوان یکی از اهرم­های کارساز در دستیابی به تاثیر و کارایی در سازمان که در نهایت بهره­وری را بدنبال خواهد داشت، بهره گیری نمایند. (باقر نژاد،1385)

3-در تحقیقی که توسط شاهپور جمشیدی در دانشگاه سیستان و بلوچستان  با عنوان مطالعه ارتباط بین ساختار سازمانی و تاثیر انجام شده، نتایج بدست آمده نیز بیانگرآن می باشد که:

در سطح 1 و 5 درصد بین پیچیدگی ساختاری و اثربخشی در این اداره ارتباط معنی‌داری وجود نداشته و فرضیه اول پژوهش مورد تایید نمی‌باشد. ضمنا در این سازمان بین تمرکز در ساختار سازمانی و تاثیر در این دو سطح ارتباط معکوس و معنی­داری هست و لذا فرضیه دوم مورد تأیید می باشد. بین رسمیت در ساختار سازمان و اثربخشی نیز در این سازمان ارتباط مثبت و معنی‌دار وجود داشته و در نتیجه فرضیه سوم نیز مورد تایید می‌باشد (جمشیدی،1384)

4-در مطالعه دیگری تحت عنوان تجزیه و تحلیل و مطالعه ساختار تشکیلاتی موجود و طراحی ساختار سازمانی بهینه برای شرکت می­ماس که توسط صفر ابراهیمی انجام گردید نتایج حاصل حاکی ازآن دارد که هر چهار فرضیه که شامل تفاوت معنی­دار بین وضع موجود و مطلوب از نظر پیچیدگی و تمرکز و رسمیت قویا تأیید گردید. (ابراهیمی، 1383)

5 -در پژوهشی که توسط خانم ثموری به مقصود مطالعه ارتباط ساختار سازمانی با فرهنگ سازمان در سازمانهای دولتی شهر زاهدان با انتخاب شش سازمان انجام شده می باشد. نتایج حاصل حاکی ازآن دارد :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص پژوهش (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

-هدف آرمانی

شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا.

-هدف کلی

مطالعه ارتباط تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا می­باشد.

-اهداف ویژه وکاربردی

مطالعه ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تأمین به موقع  کالای مورد نیاز می­باشد.

1-5-سوالات پژوهش

این پژوهش دارای یک سوال اصلی و دو سئوال فرعی میباشد.

سئوال اصلی

آیا تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی بر تأمین به موقع کالا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

سئوالات فرعی

1- آیا متغیرساختاری”رسمیت” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

2- آیا متغیرساختاری “تمرکز” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟