تعیین رابطه تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا-پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

چرا تمرکز مهم می باشد؟

بدیهی می باشد که عدم تمرکز همیشه مطلوب نیست، وفتی که در اتخاذ تصمیمی دیدگاه جامع مورد نیاز می باشد یا جائیکه صرفه جویی­های اقتصادی معناداری را موجب می­گردد، تمرکز مزیت­های ویژهای را ایجاد می­کند. در چنین حالتی، مدیران برای ملاحظه تصویر کلی از جایگاه ایجاد شده، در موضع بهتری قرار می­گیرند. این امر موجب می­گردد که امکان روش­هایی را داشته باشند، که به جای تطبیق با منافع گروهی خاص با منافع کلی سازمان متناسب باشند گذشته ازاین بعضی فعالیت­ها در حالت تمرکز با کارایی بیشتری انجام می­گردد. به این دلیل می باشد که تصمیمات مالی و حقوقی بایستی بصورت متمرکز اتخاذ می­شوند. زیرا این دو حالت بر کلیه فعالیت­های سازمانی تأثیر داشته و این تمرکز، صرفه­جویی­های افتصادی ویژه­ای مترتب می باشد. پس تمرکز در حد بالا یا پایین ممکن می باشد مطلوب یا نامطلوب باشد. اندازه هر کدام را عوامل موقعیتی تعیین می­کند تصمیمات مدیران می­بایست با در نظر داشتن تعیین اثربخش­ترین روشی باشد که از طریق آن محل اخذ تصمیم در سطوح سازمانی را می­توان مشخص نمود. (گراهام و آلیسون،1971)

تمرکز و عدم تمرکز: تمرکز و عدم تمرکز به هر شکل و صورتی که باشد مظهر ساختار قدرت در تصمیم­گیری می باشد. نکته‌ای که می‌بایستی مورد توجه قرار گیرد این می باشد که مفهوم تمرکز و یا عدم تمرکز در اقدام به صورتی مطلق تجلی و ظهور نمی‌یابد بلکه تصور آن امری می باشد که نسبی با درجات متفاوتی از تمرکز.بایستی دانست سبک و روشی که دولت‌ها برای اداره امور عمومی اتخاذ نموده‌اند یکسان نیست بلکه سبک اداره هر کشور اکثراً تابع اوضاع سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی، اقتضای حال و مکان، عقاید و آراء فائق بر جامعه و یا به گونه کلی تابع رشد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی افراد آن جامعه می باشد.

در تمرکز سازمانی روابط میان ساختارهای مختلف حکومتی مطرح نیست بلکه تمرکز سازمانی امری می باشد مربوط به نحوه مدیریت مقام مسئول یک دستگاه از این رو ناظر بر روابط مقامات مرکزی یک دستگاه توسط رییس و یا احیاناً معاونان او اتخاذ می گردد. حال آنکه عدم تمرکز سازمانی وقتی می باشد که مدیران، رؤسا و هر عضو سازمان بتواند در حدود وظایف و مسئولیت‌ها نسبت به امور محوله اتخاذ تصمیم نماید و از اختیارات کافی و متناسب با مسئولین برخوردار باشد. پس مبنای عدم تمرکز سازمانی تفویض اختیار یا واگذاری اختیارات بیشتر و متناسب با مسئولیت‌ها به مدیران و مسئولین سطوح مختلف سلسله مراتب سازمانی از سوی مقام مسئول دستگاه (وزیر یا رییس)  می باشد.

تمرکز و عدم تمرکز سازمانی: تمرکز سازمانی وقتی می باشد که مرکز ثقل  تصمیم­گیری در قسمت بالای سلسله مراتب سازمان قرار دارد. به بیانی دیگر اکثر تصمیمات توسط رئیس و معاونان اتخاذ می­گردد. از طرف دیگر عدم تمرکز سازمانی وقتی می باشد که هر عضو سازمان بتواند با در نظر داشتن اندازه وظایف و مسوولیت­ها، تصمیم لازم اتخاذ نماید. به طوری که ملاحظه می­گردد مبنای عدم تمرکز سازمانی تفویض اختیار می باشد

مطالعه­ها نشان داده می باشد که بیش از هفتاد درصد فعالیت­هایی که مدیران انجام می‌دهند می­توانند به زیردستان خود تفویض نمایند یا به بیانی دیگر زیردستان قادر به بجای آوردن آن هستند. معمولاً تمرکز و عدم تمرکز را روی یک پیوستار نشان می­دهند.( رابینز،1999)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص پژوهش (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

-هدف آرمانی

شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا.

-هدف کلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا می­باشد.

-اهداف ویژه وکاربردی

مطالعه ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تأمین به موقع  کالای مورد نیاز می­باشد.

1-5-سوالات پژوهش

این پژوهش دارای یک سوال اصلی و دو سئوال فرعی میباشد.

سئوال اصلی

آیا تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی بر تأمین به موقع کالا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

سئوالات فرعی

1- آیا متغیرساختاری”رسمیت” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

2- آیا متغیرساختاری “تمرکز” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟