رابطه تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

6ابعاد ساختار سازمانی

ساختارسازمانی را به عنوان یکی از اجزاء سازمان، که از عنصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل شده، تعریف شده می باشد.

ساختار سازمانی دارای ابعاد مختلفی می باشد که در میان آن ها سه بعد که از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. این اجزاء سه گانه عبارتند از: 1 پیچیدگی 2 رسمیت 3 تمرکز.

  • پیچیدگی[1]: پیچیدگی تقریباً در تمام سازمان­های بزرگ و کوچک امری بدیهی می باشد و حتی در سازمان­های نسبتاً غیر رسمی نیز قابل نظاره می باشد، سازمان­ها دارای تقسیم کار عناوین شغلی، تقسیمات و واحدها، سطوح سلسله مراتبی، مهارت­ها و فرهنگ سازمانی هستند. تعریف پیچیدگی به اندازه تفکیکی که در سازمان هست تصریح می­کند. تفکیک افقی اندازه جدا بودن واحدهای سازمان به صورت افقی را نشان می­دهد. تفکیک عمودی به عمق یا ارتفاع سلسله مراتب سازمانی نظر دارد. تفکیک بر اساس مناطق جغرافیایی به اندازه پراکندگی واحدها و امکانات و نیروهای انسانی از لحاظ جغرافیایی تصریح دارد. تفکیک بر اساس مناطق جغرافیایی، واحدهای سازمانی را از لحاظ جغرافیایی، بیشتر پراکنده می­سازد و در نتیجه پیچیدگی سازمان افزایش می­یابد.

چرا پیچیدگی مهم می باشد؟ سازمان­ها از سیستم فرعی مختلفی تشکیل شده­اند که برای اثر بخش بودن این سیستم­های فرعی، ارتباطات، هماهنگی و کنترل ضروری می باشد. یک سازمان بسیار پیچیده نیاز بیشتری به ارتباطات، هماهنگی اثر بخش و روش های کنترل مؤثر دارد. به بیانی دیگر با افزایش پیچیدگی، مسئولیت مدیران نیز برای حصول اطمینان از این که، فعالیت های پراکنده و تفکیک شده درون سازمان به گونه یکنواخت و با هم به مقصود تحقق اهداف سازمانی انجام می­گیرند، افزایش می­یابد. افزایش پیچیدگی، ایجاد خواسته­ها و الزامات مختلفی برای مدیر می­کند. پیچیدگی، حدود تفکیک درون سازمان را نشان می­دهد. همچنین اندازه تخصص­گرائی، تقسیم کار و تعداد سطوح در سلسله مراتب سازمان را تصریح می­کند و حد و حدودی که واحدهای سازمانی از لحاظ جغرافیایی پراکنده شده­اند را نیز تصریح می­کند. البته پیچیدگی یک اصطلاح نسبی می باشد.

رسمیت[2]: رسمیت، عبارتست از حدی که قوانین، خط مشی­ها و رویه­ها موجود باشند و برای عملیات سازمان به کار گرفته شوند. رسمیت به اندازه یا حدّی که مشاغل سازمانی استاندارد شده­اند، تصریح می­کند. اگر شغلی از اندازه رسمیت بالایی برخوردار بوده متصدی آن، برای بجای آوردن فعالیت­های مربوط به آن شغل و این که چه موقعی انجام می­گردد و چگونه بایستی انجام گردد از حداقل آزادی اقدام برخوردار می باشد. در چنین حالتی از کارکنان انتظار می­رود همیشه نهاده­های یکسانی را با روش معینی به کار برند که منجر به نتایج از پیش تعیین شده­ای گردد از این رو وقتی رسمیت بالاست، تبیین شغل­های مشخص، قوانین و مقررات زیاد و دستورالعمل­های روشن در خصوص فرایند کار در سازمان وجود دارند. وقتی رسمیت کم می باشد رفتار کارکنان به گونه نسبی می­تواند برنامه ریزی نشده باشد. حدی که یک سازمان برای جهت دهی رفتار کارکنانش، به قوانین،‌ مقررات و رویه­ها متکی می باشد، رسمیت نام دارد.

  1. Complexity
  2. Formalization

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص پژوهش (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

-هدف آرمانی

شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-هدف کلی

مطالعه ارتباط تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا می­باشد.

-اهداف ویژه وکاربردی

مطالعه ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تأمین به موقع  کالای مورد نیاز می­باشد.

1-5-سوالات پژوهش

این پژوهش دارای یک سوال اصلی و دو سئوال فرعی میباشد.

سئوال اصلی

آیا تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی بر تأمین به موقع کالا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

سئوالات فرعی

1- آیا متغیرساختاری”رسمیت” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

2- آیا متغیرساختاری “تمرکز” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟