دانلود پایان نامه پایان نامه بررسی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

ساختار بخشی (شعبه­ای):

ساختار بخشی در واقع چیزی غیر از یک مجموعه از واحدهای مستقل که دارای ساختار بوروکراسی ماشینی هستند و فعالیت آن­ها به وسیله دفاتر مرکزی هدایت می­شوند، نیست. زیرا بخش­ها مستقل هستند، این امر به مدیریت میانی اجازه می­دهد که کنترل زیادی اعمال کند. بخش­ها در گروه­های وظیفه­ای با تقسیم کار در سطح بالا، رسیمت زیاد، اختیار متمرکز در دست مدیران، سازماندهی می­شوند.

از نقاط قوت این ساختار رسیدن به اهداف کلی سازمان بدون ایجاد تعارض بین واحدهای سازمان (مشکل بوروکراسی ماشینی) از طریق واگذاری کامل اختیارات ومسئولیت­های تولید و فروش، یک کالا یا خدمات به یک واحد، صورت می­گیرد. از دیگر نقاط قوت این ساختار، فرصت بیشتر کارکنان به در نظر داشتن اهداف و عملیات بلند مدت سازمان فارغ از مسائل و جزئیات روزانه می­باشد. جنبه­های استقلال و خودکفایی ساختار بخشی، آن را یه صورت یک وسیله بسیاز خوب برای آموزش و تربیت کل مدیران مبدل ساخته می باشد.

ساختار ساخت ویژه کار موقت (ادهوکراسی): در این ساختار قدرت در دست مدیریت میانی قرار دارد. دلیل این امر هم این می باشد که این ساختار مجموعه­ای از واحدهای مستقل که دارای ساختار بوروکرای ماشینی می­باشد، نیست. فعالیت­های آنها به وسیله دفاتر مرکزی هدایت می­گردد. مدیریت میانی با در نظر داشتن استقلال بخش­ها کنترل زیادی را می­توانند اعمال نماید. این نوع ساختار دارای ویژگی­هایی از قبیل: تفکیک افقی زیاد، تفکیک عمودی کم، رسمیت کم، عدم تمرکز، حساسیت و انعطاف­پذیری می­باشد. در این نوع ساختار نیاز چندانی به سرپرستی وجود ندارد، زیرا رفتار مورد انتظار مدیر از کارکنانش در وجود آن­ها نهادی شده می باشد.

بر عکس بوروکراسی ماشینی، این ساختار با واگذاری کامل اختیارات و مسئولیت­های تولید و فروش، یک کالا وخدمات به یک واحد مستقل به اهداف کلی سازمان دست می­یابد. از دیگر نقاط قوت دیگر ساختار بخشی این می باشد که کارکنان ادارات مرکزی از درگیری با جزئیات عملیات روزانه آزاد شده و فرصت بیشتری برای در نظر داشتن اهداف وعملیات بلند مدت سازمان پیدا می­کنند. نقطه دیگر ساختار بخشی این می باشد که احدهای مستقل می توانند با حداقل تأثیر بر کل سازمان از مجموعه سازمان کنار گذاشته شوند. مدارک و شواهد حاکی از آن می باشد که یک از امتیازات واقعی ساختار بخشی ایجاد واحدهای مستقل و خود گردان، درون یک سازمان بزرگ تر می باشد.

از آنجایی که تفکیک عمودی با ایجاد سطوح متعدد مدیریتی مانع از انطباق پذیری سازمان با محیط می گردد، لذا در این نوع ساختار تفکیک عمودی کم می باشد. در اینجا قوانین و مقررات محدودی وجود دارند. قوانین و مقررات موجود بسیار منعطف و غیر مدون می­باشند.

2-1-6ابعاد ساختار سازمانی

ساختارسازمانی را به عنوان یکی از اجزاء سازمان، که از عنصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل شده، تعریف شده می باشد.

ساختار سازمانی دارای ابعاد مختلفی می باشد که در میان آن ها سه بعد که از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. این اجزاء سه گانه عبارتند از: 1 پیچیدگی 2 رسمیت 3 تمرکز.

پیچیدگی[1]: پیچیدگی تقریباً در تمام سازمان­های بزرگ و کوچک امری بدیهی می باشد و حتی در سازمان­های نسبتاً غیر رسمی نیز قابل نظاره می باشد، سازمان­ها دارای تقسیم کار عناوین شغلی، تقسیمات و واحدها، سطوح سلسله مراتبی، مهارت­ها و فرهنگ سازمانی هستند. تعریف پیچیدگی به اندازه تفکیکی که در سازمان هست تصریح می­کند. تفکیک افقی اندازه جدا بودن واحدهای سازمان به صورت افقی را نشان می­دهد. تفکیک عمودی به عمق یا ارتفاع سلسله مراتب سازمانی نظر دارد. تفکیک بر اساس مناطق جغرافیایی به اندازه پراکندگی واحدها و امکانات و نیروهای انسانی از لحاظ جغرافیایی تصریح دارد. تفکیک بر اساس مناطق جغرافیایی،

  1. Complexity

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص پژوهش (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

-هدف آرمانی

شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا.

-هدف کلی

مطالعه ارتباط تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا می­باشد.

-اهداف ویژه وکاربردی

مطالعه ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تأمین به موقع  کالای مورد نیاز می­باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-سوالات پژوهش

این پژوهش دارای یک سوال اصلی و دو سئوال فرعی میباشد.

سئوال اصلی

آیا تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی بر تأمین به موقع کالا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

سئوالات فرعی

1- آیا متغیرساختاری”رسمیت” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

2- آیا متغیرساختاری “تمرکز” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟