پایان نامه مدیریت:رابطه تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

معایب عدم تمرکز:

علی رغم محاسنی که برای تمرکز اداری برشمرده گردید چنانچه روش اداری فوق با دقت نظر کامل و تأمین زمینه­های لازم برای استقرار آن در نظر گرفته نشود احتمال ایجاد معضلات و معایب ذیل وجود خواهد داشت:

– ایجاد تشتت در نظام اجتماعی در ارتباط با ساختار قوی و ملی و شرایط حاکم بر جامعه.

-افراد به مصالح و منافع ملی و عمومی در نتیجه توجه و پرداختن بیشتر به مسائل منطقه­ای و ناحیه­ای.

– ایجاد محیطی برای ارضاء خواسته­ها و انگیزه­های ناهنجار افراد.

–  کاهش مسئولیت ستاد مرکزی در قبال عموم.

– به علت تنوع امکانات انسانی و مادی در نواحی گوناگون به ویژه امکانات علمی، فنی و اقتصادی، برخورداری همگان از امکانات آموزشی به صورت یکسان ممکن نخواهد بود، و مناطقی که از امکانات مالی و انسانی بهتری برخوردارند، بهره­وری بیش­تری خواهند داشت و سرانجام، آموزشی طبقاتی پدید می آیدو  فرصت­های آموزشی متفاوت­اند

– بر اثر دخالت مستقیم مردم با نظارت آنان در آموزش و پرورش منطقه، احتمال حضور و نفوذ گروه­های متعدد محلی که شاید بعضاً نیز ناصالح باشند، زیاد بوده و این دخالت آنان موجب می­گردد که دستگاه آموزش و پرورش خود وسیله­ای برای تحقق اهداف آنان گردد.

– تکیه و تأکید زیاد بر در نظر داشتن نیازمندی­های محلی، خود ممکن می باشد هدف­های ملی و مقاصد کلی جامعه و کشور را تحت الشعاع اساسی قرار داده، تفرق در برنامه­های درسی و فعالیت­های آموزشی را پدید آورد.

– در شیوه­ی غیر مرکزی به علت عدم تشابه برنامه و تفرق در بهره­وری از عناصر لازم فرهنگی ممکن می باشد وحدت ملی و فرهنگی مورد تهدید قرار گیرد.

عوامل موثر در تمرکز: صاحب‌نظران عقیده دارند با کاهش حیطه نظارت (تعداد کارکنانی که به صورت مستقیم به یک مدیر گزارش می­دهند) تعداد سطوح سازمانی و ارتفاع هرم سازمان افزایش می­یابد و سازمان متمرکزتر می­گردد. اگر حیطه نظارت گسترده باشد، مدیر قادر به اتخاذ همه تصمیم‌ها نخواهد بود و مجبور می­گردد که بخشی از اختیارات تصمیم‌گیری خود را واگذار کند؛ اما اگر حیطه نظارت کوچک و محدود باشد، امکان تصمیم­گیری متمرکز به وجود می‌آید. به این ترتیب سلسله مراتب طولانی­تر شده و فاصله مدیران عالی از رده عملیاتی افزایش می­یابد.

مقتضیات تمرکز و عدم تمرکز: در بعضی جایگاه‌ها تمرکز نسبت به عدم تمرکز رجحان پیدا می­کند. وقتی در تصمیم‌گیری، دیدگاه جامع مورد نیاز می باشد؛ یا جایی که تمرکز، صرفه‌جویی­های اقتصادی معنی‌داری را موجب می­گردد، مزیت‌های ویژه‌ای برای تمرکز ایجاد می گردد. مدارک و شواهد نشان می‌دهند که تمرکز بیشتر تصمیمات کاری در محیط‌هایی نظاره می­گردد که به کارکنان، آموزش‌های حرفه‌ای کمتری ارائه شده می باشد؛ یعنی در محیط‌هایی که کارکنان، غیر متخصص هستند، بایستی برای راهنمایی افراد قوانین و مقررات متعددی [تمرکز بیشتر] را تدوین نمود. از طرف دیگر اگر سازمان‌ها متشکل از کارکنان حرفه‌ای باشند؛ بایستی انتظار داشت که رسمیت و تمرکز کمی بر سازمان حکم­فرما باشد

در سازمان‌های پویا، مدیران برای افزایش سرعت فراگرد تصمیم‌گیری مجبور می شوند، که تمرکز را کاهش دهند. همچنین هرچه سبک رهبری مستبدانه­تر و کنترل شدید­تر باشد، حیطه نظارت محدود­تر و اندازه تمرکز بیشتر خواهد گردید. عواملی مانند اندازه اطلاعات اشاعه‌یافته­ در بین سطوح مختلف سازمان، اندازه مشارکت افراد در برنامه ریزی­های بلندمدت و نسبت مشاغلی که متصدی‌ها در تصمیم­گیری مشارکت نموده و تعداد حوزه‌هایی که آن­ها در آن مشارکت می­کنند، می­توانند به عنوان شاخص‌هایی از تمرکز به حساب آیند.

عملیات غیرمتمرکز: پراکندگی جغرافیایی عملیات اجرایی و ضرورت و خدمات انجام شدن عملیات در یک جغرافیای گسترده، درجه تفویض اختیار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ضرورت انجام شدن عملیات به صورتی غیرمتمرکز مسأله­ای تکنیکی و پیچیده می باشد که ساختار سازمانی را سخت تحت تأثیر قرار داده و به تبع خود درجه تمرکز یا عدم تمرکز سازمانی را تعیین می­کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

وقتی عواملی از قبیل صرفه­جویی در انجام کارها، بهره گیری مطلوب از امکانات فیزیکی، تأمین مواد در محل اجرای عملیات، تأمین نیروی انسانی در محل یا دسترسی بیشتر به مشتریان مطرح می گردد، عواملی که با وسیع­تر شدن میدان هر کار، بیشتر خود را نشان می­دهند، ضرورتاً عملیات غیرمتمرکز به وجود آمده. گستره جغرافیایی و عدم تمرکز عملیات اجرایی نیز خود به خود بر اندازه اختیارات واگذاری، مؤثر واقع می گردد پس ارتباط مستقیم هست بین عملیات اجرایی گسترده و غیرمتمرکز و عدم تمرکز سازمانی یا طریقه غیرمتمرکز توزیع اختیارات. البته عکس این مطلب لزوماً درست نیست که چنانچه عملیات اجرایی در یک منطقه متمرکز باشد، اختیارات هم بایستی کلاً متمرکز باشد زیرا که ضرورت­های دیگری همچون: گستردگی و تنوع تصمیمات، سرعت مورد نیاز در اتخاذ تصمیم و مسائل دیگری کماکان واگذاری و تفویض اختیار را در شرایط متمرکز فعالیت­ها، از مقبولیت و ضرورت کافی برخوردار می­سازد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص پژوهش (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

-هدف آرمانی

شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا.

-هدف کلی

مطالعه ارتباط تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا می­باشد.

-اهداف ویژه وکاربردی

مطالعه ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تأمین به موقع  کالای مورد نیاز می­باشد.

1-5-سوالات پژوهش

این پژوهش دارای یک سوال اصلی و دو سئوال فرعی میباشد.

سئوال اصلی

آیا تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی بر تأمین به موقع کالا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

سئوالات فرعی

1- آیا متغیرساختاری”رسمیت” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

2- آیا متغیرساختاری “تمرکز” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟